Kumeyl Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Kumeyl Duası Okunuşu ve Anlamı

Kumeyl Duası, Kumeyl duası olarak Ehl-i Beyt kaynaklarında meşhur olan bu dua, Hz. Ali (A. S)'ın sır arkadaşı Kumeyl bin Ziyad'a Hızır'ın duası diye öğrettiği engin maarifi içeren bir duadır. Bu duanın özellikle Perşembe geceleri okunması Ehl-i Beyt imamları tarafından tavsiye edilmiştir. Kumeyl duası şöyle başlıyor;


Kumeyl Duası Arapça Okunuşu


"Bismillahirrahmanirrahim"

Allahumme inni es'eluke bi rahmetikelleti vesi'et kulle şeyin ve bi guvvetikelleti gaherte biha kulle şeyin ve haz'e leha kullu şeyin ve zelle leha kullu şeyin ve biceberutikelleti ğalebte biha kulle şeyin ve bi izzetikelleti la yegumu leha şeyun ve bi'ezametikelleti melaet kulle şeyin ve bi sultanikellezi ela kulle şeyin ve bi vechikel bagi ba'de fenai kulle şeyin ve bi esmaikelleti melaet erkane kulle şeyin ve bi ilmikellezi ehate bi kulle şeyin ve bi nuri vechikellezi eza'e lehu kullu şeyin ya nuru ya guddusu ya evvelel evvelin veya ahirel ahirin Allahummeğfir li yezzunubelleti tehtikul isame Allahummeğfir li yez zunubelleti tunzilun negame Allahummeğfir li yezzunubelleti tuğeyyerun ne'eme Allahummeğfir li yezzunubelleti tehbisud dua Allahummeğfir li yezzunubilleti tunzilul bela Allahummeğfir li kulle zenbin eznebtuhu ve kulle hati'etin ehte'tuha.

Allahumme inni etegarrabu ileyke bi zikrike ve esteşfi'u bike ila nefsik ve es'eluke bicudike en tudniyeni min gurbike ve en tuzi'eni şukreke ve en tulhimeni zikreke Allahumme inni es'eluke suale hazi'in mutezellelin haşi'in en tusamiheni ve terhemeni ve tec'eleni bi gismike raziyen gani'en ve fi cemi'il ehvali mutevazi'en Allahumme ve es'eluke suale menişteddet fagatuhu ve enzele bike indeşşeda'idi hacetehu ve e'zume fima indeke rağbetuhu Allahumme ezume sultanuke ve ela mekanuke ve hefiye mekruke ve zehere emruke ve ğelebe gahruke ve ceret gudretuke ve la yumkinul firaru min hukumetike Allahumme la ecidu lizunubi ğafiren ve la ligaba'ihi satiren ve la lişey'in min emeliy el gabihi bilheseni mubeddelen ğayreke la ilahe illa ente subhaneke ve bihemdike zalemtu nefsi ve tecerr'tu bicehli ve sekentu ila gadimi zikrike li ve menneke aleyye.

Allahumme mevlay kem min gabih setertehu ve kem min fadih minel belai egaltehu (Emeltehu) ve kem min isar'in vegeytehu ve kem min mekruhin defe'tehu ve kem min sena'in cemilin lestu ehlen lehu neşertehu Allahumme ezume bela'i ve efrete bi su'u hali ve gasuret (Gasseret) bi e'mali ve ga'edet bi eğlali ve hebeseni en nef'i bu'du emeli ve hede'etnid dünya biğururiha ve nefsi bi cinayetiha (Bi ciyanetiha) ve mitali ya seyyedi fe es'eluke bi izzetike en la yehcube enke dua'i su'u emeli ve fi'ali ve la tefzehni bihefiyye mattele'te aleyhi min sirre ve la tu'acilni bil ugubeti ala ma emiltuhu fi helevati min su'i fi'li ve isa'eti ve devami tefriti ve cehaleti ve kesreti şehevati ve ğevleti ve kunillahumme bi'izzetike li fi kullel ehvali (Fil ehvali kulleha)

Raufen ve aleyye fi cemi'il umuri atufen ilahi ve rabbi men li ğayruke es'eluhu keşfe zurri vennezere fi emri ilahi ve mevlay ecrayte aleyye hükmen ittebe'tu fihi heva nefsi ve lem ehteris fihi min tezyini aduvvi feğarreni bima ehva ve es'edehu ala zalikel gazau fetecaveztu bima cera aleyye min zalike be'ze hududike ve haleftu be'ze evamirike felekel hamdu (El huccetu) aleyye fi cemi'i zalike ve la hüccete li fima cera aleyye fihi gazauke ve elzemeni hukmuke ve belauke ve gad eteytuke ya ilahi be'de tagsiri ve israfi ala nefsi mu'teziren nadimen munkesiran mustegilen musteğfiren muniben mugirren muz'inen mu'terifen la ecidu meferren mimma kane minni ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fi emri ğeyre gabulike uzri ve idhalike iyyaye fi se'eti (Min) rahmetika.

Allahumme (İlahi) fegbel uzri verhem şiddete zurri ve fukkeni min şedde ve sagi ya rabberhem za'fe bedeni ve riggate cildi ve diggate azmi ya men bede'e halgi ve zikri ve terbiyeti ve birre ve teğziyeti hebni libtidai keremike ve salifi birreke bi ya ilahi ve seyyedi ve rabbi! Eturake mu'ezzibi binarike be'de tevhidike ve be'de menteva aleyhi galbi min ma'rifetike ve lehice bihi lisani min zikrike ve'tegadehu zamiri min hubbike ve be'de sidgi'tirafi ve duai hazi'en lirububiyyetike heyhate ente ekremu min en tuzeyy'e men rabbeytehu ev tub'ide (Tuba'ede) men edneytehu ev tuşerrde men eveytehu ev tusellime ilel belai men kefeytehu ve rahimtehu ve leyte şi'ra ya seyyedi ve ilahi ve mevlaye etuselletunnare ala vucuhin harret li azametika sacideh ve ela elsunin netagat bitevhidike sadigaten ve bişukrike madiheten ve ela gulubin i'terefet bi ilahiyyetike muhaggigaten ve ela zema'ire hevet minel ilmi.

Bike hetta saret haşi'eten ve ela cevarihe se'et ila evtani te'ebbudike tai'eten ve eşaret bistiğfarike muz'ineten ma hakezaz zennu bike vela uhbirna bifezlike enke ya kerimu ya rabbe ve ente te'lemu za'fi en galilin min belaid dünya ve ugubatiha ve ma yecri fiha minel mekarihi ela ehliha ela enne zalike bela'un ve mekruhun galilun meksuhu yesirun bagauhu gasirun muddetuhu fekeyfehtimali libelail ahireti ve celili (Hululi) vugu'il mekarihi fiha ve hüve belaun tetulu muddetuhu ve yedumu megamuhu ve la yuheffefu en ehlihi li ennehu la yekunu illa en ğazabike ventigamike ve sehatike ve haza ma la tegumu lehu's semavatu vel erzu ya seyyedi fekeyfe li (Bi) ve ene ebdukez zaifuz zelilul hegirul miskinul mustekinu ya ilahi ve rabbi ve seyyedi ve.

Mevlay lieyyel uuuri ileyke eşku ve lima minha eziccu ve ebki li'elimil azabi ve şiddetihi em litulil belai ve muddetihi fele'in seyyerteni lil'ugubati me'e e'daike ve ceme'te beyni ve beyne ehli belaike ve ferrgte beyni ve beyne ehibbaike ve evliyaike fehebni ya ilahi ve seyyedi ve mevlaye ve rabbi sabertu ela azabike fekeyfe esbiru ela firagike ve hebni (Ya ilahi) sabertu ela herre narike fekeyfe esbiru e'nin nezeri ila kerametike em keyfe eskunu finnari ve Recai afvuke fe bi izzetike ya seyyedi ve mevlay ugsimu sadigan le'in terekteni natigan li eziccenne ileyke beyne ehliha zecicel amilin (Alimin) ve le esruhenne ileyke surahel mestesrihin ve le ebkiyenne aleyke buka'el fagidin ve le unadiyenneke eyne kunte ya veliyyel mu'minin ya ğayete amalil a'rifin ya ğiyasel musteğisine ya hebibe gulubis sadiğin veya ilahel alemin efeturake subhaneke ya ilahi ve bihemdike tesme'u fiha savte ebdin muslimin.

Sucine (Yuscenu) fiha bi muhalefetihi ve zagate'me ezabiha bi me'siyetihi ve hubise beyne etbagiha bi curmihi ve ceriretihi ve hüve yeziccu ileyke zecice mu'emmelin li rahmetike ve yunadike bi lisani ehli tevhidike ve yetevesselu ileyke bi rububiyyetike ya mevlaye fekeyfe yebga fil azabi ve hüve yercu ma selefe min hilmik em keyfe tu'limuhunnaru ve hüve ye'melu fezleke ve rahmeteke em keyfe yuhriguhu lehibuha ve ente tesme'u savtehu ve tera mekanehu em keyfe yeştemilu aleyhi zefiruha ve ente te'lemu ze'fehu em keyfe yetegelgelu beyne etbagiha ve ente te'lemu sidgahu emkeyfe tezcuruhu zebaniyetuha ve hüve yunadike ya rabbehu em keyfe yercu fezleke fi itgihi minha fetet rukuhu fiha heyhate me'e zalikez zennu bike ve lel me'rufu min fezlike ve la muşbihun lima amelte bihil muvehhedine min birreke ve ihsanike febil yagini egta'u levla ma hekemte bihi min te'zibi cahidike ve gazeyte.

Bihi min ihladi mu'anidike lece'eltennare kulleha berden ve Selamen ve makane li ehedin fiha megarren ve la mugamen lakin neke tegaddeset esmauke egsamte en temlahe minel kafirine minel cinneti ven naşi ecmeine ve en tuhellede fihal mu'anidine ve ente celle sena'uke gulte mubtedien ve tetevvelte bil an'ami mutekerremen efemen kane mu'minen kemen kane fasigen la yestevun. İlahi ve seyyedi fe es'eluke bil gudderilleti gadderteha ve bil gaziyyetilleti hetemteha ve hekemteha ve ğelebte men aleyhi ecreyteha en tehebe li fi hazihi'l leyleti ve fi hazihi's sa'eti kulle curmin ecremtuhu ve kulle zenbin eznebtuhu ve kulle gebihin esrertuhu ve kulle cehlin e'miltuhu kalemtuhu ev e'lentuhu ehfeytuhu ev ezhertuhu ve kulle seyyietin emerte bi isbatiha'l kirame'l katibine ellezine vekkeltehum bi hifzi ma yekunu minni ve ca'eltehum şuhuden aleyye me'e cevarihi ve kunte enter ragibe aleyye min.

Veraihim veş şahide li ma hefiye e'nhum ve birehmetike ehfeytehu ve bi fezlike setertehu ve en tuveffere hezzi min kulle heyrin enzeltehu (Tunezzeluhu) ev ihsanin fezzeltehu ev birren neşertehu (Tenşuruhu) ev rizgin besettehu (Tebsutuhu) ev zenbin teğfiruhu ev hete'in testuruhu ya Rabbe ya Rabbe ya Rabbe ya ilahi ve Seyyidi ve Mevlay ve malike riggi ya men bi yedihi nasiyeti ya alimen bi zurri (Bi fegri) ve meskeneti ya habiren bi fegri ve fageti ya Rabbe ya Rabbe ya Rabbe es'eluke bi heggeke ve gudsike ve e'zeme sifatike ve esma'ike en tec'ele evgati min (Fi) el leyli ven nahari bi zikrike me'mureten ve bi hidmetike mevsuleten ve e'mali indeke megbuleten hetta tekune e'mali ve evradi (Ve iradeti) kulluha virden vahiden ve hali fi.

Hidmetike sermedan ya seyyedi ya men aleyhi mu'evveli ya men ileyhi şekevtu ehvali ya Rabbe ya Rabbe ya Rabbe gavve ela hidmetike cevarihi veşdud elal'zi'ete cevanihi ve heb liyel cidde fi heşyetike ved devame fi't tisali bi hidmetike hetta esrehe ileyke fi meyadini's sabigin ve usri'e ileyke fi'l barizine (Mubadirine) ve eştage ila gurbike fi'l muştagin ve ednuve minke dunuvvel muhlisin ve ehafeke mehafetel muginin ve ectemi'e fi civarike me'el mu'minin Allahumme ve men eradeni bisu'in feeridhu ve men kadeni fekidhu vec'elni min ehseni ebidike nesiben indeke ve egrebihim menzileten minke ve ehessehim zulfeten ledeyke feinnehu la yunalu zalike illa bi fezlike ve cud li bi cudike ve'tif aleyye bi mecdike vehfezni birahmetike vec'el lisani bi.

Zikrike lehican ve galbi bi hubbike muteyyeman ve munne aleyye bi husni icabetike ve egilni esreti veğfir zelleti fe inneke gazeyte ela ibadike bi ibadetike ve emertehum bi dua'ike ve zeminte lehumu'l icabete fe ileyke ya Rabbe nesebtu veçhi ve ileyke ya Rabbe mededtu yedi fe bi izzetike istecib li dua'i ve belliğni munaye ven la tagta'e min fezlike reca'i vekfini şerrel cinne vel insi min e'dai ya seri'er reza iğfir limen la yemliku illed dua'e fe inneke fe'alun lima teşa'u ya menismuhu deva'un ve zikrihu şifa'un ve ta'etuhu ğinan irhem men re'su malihi'r reca'u ve silahuhu'l buka'u ya sabiğen ne'emi ya dafi'en negam ya nure'l mustevhişine fiz zulemi ya a'limen la yu'ellem salle ela Muhammed'in ve ali Muhammed vef'el bima ente ehluhu ve sallallahu ela resulihi ve'l e'immeti'l meyamin min alihi (Ehlihi) ve selleme teslimen (Kesira).


Kumeyl Duası Türkçe Anlamı


Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına, kendisiyle her şeye üstün geldiğin karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkına, her şeye galip geldiğin ceberutun hakkına, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim. Ey Nur ey Kutlu ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri! Allah'ım! Benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım! Bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım! Nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım! Belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet.

Allah'ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendime yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım! Huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden (Hatalarıma) göz yummanı bana merhametli davranmanı beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazi kılmanı diliyorum. Allah'ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım! Saltanatın büyük ve mekânın yücedir, tedbirin gizlidir, emrin açık kahrın galip ve kudretin her yerde caridir. (Yürürlüktedir) ve senin hükümetinden kaçmak imkânsızdır. Allah'ım! Senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur sana hamt ederim.

Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve eskiden beri sürekli bana lütuf ve ihsanında bulunduğun için kendimi güvende hissettim (Ve korkmadan sana karşı geldim) Allah'ım! Mevlam! Nice kötülüklerimin üzerini örttün nice belaları benden geri çevirdin nice hatalardan beni korudun hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım! Belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış amellerim beni aciz bırakmış, (Heva ve heves) zincirlerim beni çökertmiş, uzun arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim, cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey Efendim! İzzetinin hakkına senden istiyorum ki, amelimin kötülüğü duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmalkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden, beni cezalandırmada acele etme.

Allah'ım! İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum, Rabbim! Senden başka kimim var ki, ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyeyim. Mabudum, Mevlam! Sen bana hükmettin bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum bu konuda düşmanım (Şeytan)'ın (Günahları) tezyin etmesinden korkmadım böylece beni istediği gibi aldattı ve alınyazısı da bu işte ona yardımcı oldu işte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım ve bazı emirlerine karşı çıktım bütün bunlarda sana hamt etmek benim vazifemdir. (Amellerim dolayısıyla) Hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur.

Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek, tövbe edip tekrar (Sana) yöneldim ve günahımı ikrar ve (Suçluluğumu) itiraf ederek senin huzurumda geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekân ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok o halde mazeretimi kabul eyle ey Allah'ım ve perişanlığımın şiddetine acı (Heva ve heves) zincirlerinden kurtar beni. Rabbim! Bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle.

Ey Mabudum, Ey Seyyidim ve Rabbim! Vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan dilimle zikrinle meşgul olduktan muhabbetin içime işledikten, Rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle (Günahlarımı) itiraf edip, doğrulukla (Sana) dua ettikten sonra, beni cehennem ateşiyle azap etmen görülüp (İnanılacak) şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır, sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın, barındırdığın birisini kovmazsın veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin.

Keşke bir bilseydim, Ey Seyyidim, Mabudum ve Mevlam! Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şahadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere İlahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ettiği halde senden mağfiret dileyen uzuvları (Azaba duçar eder misin?) Senin hakkında böyle düşünülemez senin fazl-u keremin bize böyle tanıtılmamıştır Ey Kerem Sahibi, Ey Rabb!
Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun, halbuki dünyadaki bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır o halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak, senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Bu ise göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey Seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim. Ey Mabudum, Rabbim, Seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikâyette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi? Yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı?
Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarımın yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, Ey Mabudum, Ey Seyyidim, Mevlam ve Rabbim! Azabına tahammül edebilecek olsam bile, senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım, ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim. İzzetin hakkına ey Seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki Eğer konuşmama izin verirsen, cehennem ehli arasında, ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp "Neredesin Ey Müminlerin Velisi!" der dururum. Ey ariflerin en yüce arzusu! Ey dileyenlerin imdadına yetişen! Ey sadık dostu! ve ey alemlerin ilahı! (Neredesin)?
Ey Mabudum! Münezzehsin sen ve ben sana hamt ediyorum. Olacak şey mi, sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında, işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin, oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhit ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmada. Ey Mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde, nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir?
Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde, cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o, seni "Ey Rabbim" diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin hakkında bunlar düşünülemez senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir ve bunlar senin muvahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki, eğer inkarcılarını azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen, isimleri mukaddes olan! Cehennemi, insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin ve sen (Ey) medhi yüce olan! Evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun buyurmuşsun ki, "Mümin olan bir kimse, fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. "
Mabudum, Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki, kime takdir etsen galip gelirsin, bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet, yaptıktan sonra üzerini örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikâr ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli melekleri kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet! Öyle melekler ki, benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızıktan affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum.

Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Ey Mabudum, ey Seyyidim, ey Mevlam ve ey benim Sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur: Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur, öylesine ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey Seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum (Allah)!
Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında sana doğru koşayım ve bu mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyledeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakın ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım! Bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni, yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkına bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana.

Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi, kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar eyle yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet muhakkak ki sen, kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin sana dua etmelerini emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin o halde ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım izzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır fazlın ve kereminden ümidimi kesme beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru Ey çabuk razı olan! Duadan başka bir şeye sahip değilim, affet beni muhakkak ki sen her istediğini yaparsın.

Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle.

Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden! Ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru! Ey öğretilmeden bilen! Muhammed ve Ehli Beyt'ine salavat gönder ve bana da sana yakışan şekilde muamele et.

Allah'ın rahmeti, Peygamber'ine ve onun soyundan gelen mübarek İmamlara olsun ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun.

Kumeyl Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Şahmeran Duası Oku

Şahmeran Duası Oku

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İçki (Alkol) Bıraktırma Duası

İçki (Alkol) Bıraktırma Duası

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Nazar Duası Fazileti

Nazar Duası Fazileti

Güncel

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Nur Duası Okunuşu ve Anlamı

Nur Duası Okunuşu ve Anlamı

Güç Kuvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güç Kuvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Rüyada Mezarlıkta Dua Etmek Rüya Yorumu ve Anlamı

Rüyada Mezarlıkta Dua Etmek Rüya Yorumu ve Anlamı

Kıskançlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıskançlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı

Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

Muhabbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhabbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Malın Satılması İçin Dua

Malın Satılması İçin Dua

Arabaya Binerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Arabaya Binerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlilik İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlilik İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlilik İçin Dua, Evlilik kader midir? Demek; "Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelden biliyor muydu?" anlamına gelir. Ayet-i kerimeye göre Hz. Muhammed (S. A. S.)'e bir g�[...]

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para duası; bu tür dualar herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilecek dualardır. Özellikle maddi sıkıntılardan kurtulmaya ve rahat bir hayat yaşama arzusu içerisinde ol[...]

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası, günümüzde herkes evinde bulundurur ve işyeri, ekmek teknesi varsa bu duayı bulundurur. Genelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz karınca duasın[...]

Hızır Orucu Nedir ve Nasıl Tutulur?

Hızır Orucu Nedir ve Nasıl Tutulur?

Hızır orucu, Allah-u Teâlâ, Kuranı Kerimde Kehf Suresinde 65 ile 82 ayetleri arasında, Hazreti Hızırdan bahsetmektedir. Ayeti kerimeye göre yüce Allah(Derken kullarımız[...]

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev alma duası, bugüne kadar ev sahibi olamamış kişiler buna Allah'a dua ederek sahip olabilirler. Gönülden istenen her şeyin Allah tarafından kabul edileceğini unutmamak [...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6