Hatme Duası

Hatme Duası

Hatme Duası, Ey Allah (c.c)'ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin amel defterine yaz. Her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur. Hatme duasının Arapça ve Türkçe anlamını okuyalım.

Hatme Duası Arapça Okunuşu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bismillahirrahmanirrahim,

El-Hamdu lillahi Rabbi'l-'Alemin. el-Hamdu lillahi hakka hamdihi ve senaihi ve's-salatu ve's-selamu 'ala hayri halkıhi Muhammedin ve 'ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme belliğ ve evsil misle sevabi hazihi'l-hatmeti'ş-şerifeti'l-mübaraketi ba'del-kabuli minna, bi'l-fadli ve'l-kerami hediyyeten minna vasıleten ila ravdati menba'i's-sıdki ve's-safa eşrafi'l-vera seyyidina Muhammedin-il Mustafa (Sal-lallahu Te'ala 'aleyhi ve selem ve ila ruhi).

Küllin min alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ihi ve zürriyyatihi ve muhacirihi ve ensarihi (Rıdvanullahi Teala 'aleyhim ecma'in ve ila ruhi.) Küllin min sadat-i silsileti 't-tarikati'l-aliyyeti'n-Nakşibendiyyeti ve'l-Kadiriyyeti ve's-Suhreverdiyyeti ve'l-Çeştiyyeti ve'l-Kübreviyyeti (Kaddesallhu teala esre-rahum ecma'in ve ila ruhi). Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami't-tarikati zi'1-feydi'l-cari ve'n-nuri's-şeyh Bahai'l-hakkı ve'lhakikati ve'ddin, Hazret-i eş-şeyh Muhammedini'l-Üveysiyyi'l-Buhariyyi-el-Ma'rufi bi Şah-i Nakşibend (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Menbei'l-mearifi ve'1-kemali seyyidi's-sadati es-Seyyid Emir Külal (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Mukbil-i 'aleyke ve lima sivake'nnasi eş-şeyhi Muhammedini'l-Baba semmasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) el-Valihi fi mehabbeti mevlahu'l-ğaniy yi'l-ma'rufi bi-hazret-i Azizan Hace 'Aliyyi' r- Ramiteni (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). el-Mu'ridi 'ani'l-muradi'd-dünyeviyyi ve'l-uhreviyyi hazret-i eş-şeyh Mahmudi'l-inciriyyi'l-Fağnevi (Kaddesallahu-hu sırrahu ve ila ruhi) el-mütesellihi 'ani'l-hicabi'lbeşeriyyi hazret-i eş-şeyh 'Arifi'r-Rivegeri (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'l-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdevani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Kutbi'l -hakkani el-ğavsi's-semedani eş-şeyh Ahmed el-Faukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r-Rabbani elmüceddidi'lil-el-fi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'i-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdevani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Kutbi' l-hakkani elğavsi's-semedani eş-şeyh Ahmed el-Farukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r Rabbabi elmüceddidi'lil-el-fi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Kutbi dairati'l-irşadi ğavsi's-saka-leyn 'ale'ssadadi es-sairi fillah er-raki'i's-sacidi zi'lcenaheyni hazret-i Dıyauddin Mmevlana hazret-i eş-şeyh Halid (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). Menbe'i'l-hilmi ve nuri'z-zalam el-hadi beyne'l-'aşairi ve'l-akvam hazret-i Siraci'ddinillezi zahera min halefi seyyidi'l-enam Mevlana hazret-i eş şeyh seyyid Abdullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Şeyhine'l-ğayurillezi bihi netebaha mevlana'l-vekuri kutbi'l-irşadi ve'l-medari hazret-i Şihabu'd-din Mevlana hazret-i eşşeyh Seyyid Taha (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Sultani'l-küberai'l-mütekaddimin kıdveti'l küberai'l-müteahhirin ğavsi'l-am-meti ve'l-haifin kutbi'l-eimmeti ve's-saliki-n muğisi'l-müstağisine munisi'l-ğurabai ve'l-'aşikin Mevlana Mevlana hazret-i şeyhine '1kamili'lmükemmili'l Üveysiyyi Mevlana hazret-i eşşeyh Seyyid Sıbğatillahi'l-Arvasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) Sultani'l-arifine kutbi'l-vasili ne'l-müteşerrifi bi'l-fenai'l-mutlaki murabbii's-salikine ila rabbihim 'ale'l-vechi'lehakkı nasırı'ş-Şeri'ati'l-Ğarrai kami'i'l-bid-'ati'd-darrai müceddidi asari's-Selefi ve't-Tabi'ine ve mümehhidi bünyani tarikati'lhalefi ve' l-lahikine el-mütesarrıfi'ale'l-itlakilezi lem yura lehu nezirun ba'de't-tefehhusi fi'l-afaki katıın-nisbeti 'ani'lmübtedei'd-Taği Mevlana şeyhine'l-kamili'lmükemmili hazret-i eş-şeyh Abdi r-R ah man Tahi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Şeyhi'ş-şeri'ati ve şehbazi't-tarikati ve burhanil-hakikati el-fani fillahi ve'lbaki bil-lahi el-mu'tesimi bi-hablilah Mevlana şey-hine'l-kamili^'l-mükemmili hazret-i eşşeyh Fethullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Cami i kemalati'l-evliyai'l-evveline ve mecma'i'l-adabi ve fuyuzati'l-ahirine 'umdeti'l-İslami ve'l-müsiimine 'umudi'l-meşayihi biecme'ihim ve's-salikine nurus-semavati vel erad'ıne siraci'l-mil-leti ve'd-din kehfi'd-du'afai ve'l-mesakine kutbi'l-eimmeti ve's-salikine sultani'l-aşiki-n Mevlana şeyhine'l-kamili'lmükemmili hazret-i eşşeyh Muhammed Diyauddin (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Varis-i Makamati'l-evliyai ve'l-Mürselin imami'l-mü'minin 'umdeti'l-abidin ve'ssalikin müzhiri'ş-Şeri'ati'l-Ğarrai muh-yi'ttarikati'n-Nakşibendiyyeti'l-beydai el-mütesellihi'ani'l-hicabi'l-insiyyil-hazini li'ssirril ma'neviyyi Mevlana şeyhine'l-kamili'l-mü kemmili hazret-i eş-şeyh Ahmed el-Haznevi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El bazili cuhdehu fi tervicişşeriati'l ğarrai vessa'yi fi teşdidil bid'atiddarrai melceil fukarai vel avnidduafai velezillati ellezi temesseke bihi temesseke bihabli mevsuk. Mevlana hazreti şeyh Muhammed Ma'şuk (Kaddesaallahu sırrahu ve ila ruhi).

Fezleketi cehebizi ulema'il mukaddimine gıdvetil ulemail müteahhirine rasıhine el münzeci kuberai selefil mutasavvıfine el mustağriki fi bihari'l tuvissamedaniyyeti velmünğamisi fi envarirrahmaniyyeti hücetillahi alinnasi el haşi rabbehü vezzakiri lehu bila tevanin ve la tenasi ellezi huvu melaiketün fi zeyyi ünasi Mevlana hazreti şeyh Molla Muhyiddini Bilvanisi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Hulasatilhalisine ve safvetissafine ve neticetisalihine velmüttekıne hafidi hadreti sani halifeti kutbi baykani elmuhsini bil ilmi vel edeb vel marufi bigavsinurşini el mütemesiki bişeriatilgarai el müttebiılşeriatinebeviyetizzehrai enaşiyi fi ibadetillahi ve naşiri li diyaneetillahi vel ganimi iyanitillahivel hadimi li şeriatillahi Mevlayi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temesseküna vellezi aleyhi itimaduna vebihi iftiharuna ve minhu istimdaduna şeyhinelkamililmükemmili Mevlana hadreti şeyh Fadullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Küllin mine's-Sadati ve'l-hulefai ve'l-müridine ve'l-muhibbine ve'l-mahbubine ve'l-mensubine ve'l-müntesibine ila hazihi't-tarikati'l-aliyyeti ve sairi't-turuk. Allahümmec'al misle sevabiha mek-tüben fi sahifeti a'mali küllin verfa'biha de-racati küllin ve a'la-i 'ıllıyyine menzilete küllin ve zidna biha mehabbe-ten 'inde cenabi küllin ve efid 'Aleyna min berakati küllin ve etmim lena süluke hazi-hi'ttarikati'l-aliyyeti ve veffikna li-merdati şeyhina vemtısali evamirihi vectinabi menahıhi verzukne'l-bekae bike ba'de'l-fenai fike 'ala kademi sadatine's-salikine fiha. Allahümmağfir lena hatayana veclubna ila mehabbetike bi-mehabbet-i evlıyaike verzukne't-tevfika ve'1-istikamete 'ala dinike ve ta'atike birahmetike ya Erhame'r-Rahimin. (Amin ve l-hamdulillahi Rabbi'l-Alemin)

Hatme Duası Türkçe Anlamı

Manası;

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık veçhine Hamd Allah (c.c)'a mahsus salat ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun Ey Allah (c.c)'ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (s.a.v)'nin ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur. Ulaştır ve vasıl eyle.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (s.a.v) sonra ailesinin hepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (Allah (c.c) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)

Bütün sadatı izamın ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatları sadatının ruhlarını vasıl eyle. (Allah (c.c) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.) Şeyhimiz sığınağımız imanımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külal (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları Allah (c.c)'a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Gani olan Allah (c.c) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Riveger'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyanın kutbu Allah (c.c) dostlarının delili; bid'atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Hak ve adalette tabi kutup Allah (c.c)'ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) İrşad dairesinin kutbu Doğru yol üzerindeki ins ve cinin gavsı Allah (c.c) yolunda seyri süluk eden Allah (c.c)'a rüku ve secde eden zahiri ledün ilimlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid'in (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla aydınlatıcı. Dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya'nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız Onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuz dünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha'nın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve Allah (c.c)'dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ariflerin sultanı vasfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcı şeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid'atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid'a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman'ı Taği'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve Allah (c.c('ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini ve islamın ve Müslümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül'uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Diyauddin'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyaların makamlarının varisi Mü'minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün gücünü Şeri-ı garra'nın yayılması uğrunda harcayan, bidatlerle mücadelede son derece kararlı olan, Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Muhammed Ma'şuk (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Önceki ulemanın bir misali, sonraki ulemanın bir önderi, selef mutasavvıflarının takipçisi, Edebiyat latifeleri denizinde gark olmuş, Rahmaniyet nurlarına dalmış, insanlar içinde Allah'ın bir delili, Hiç durmaksızın ve unutmaksızın Rabbini anan insan suretinde bir Melek, Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvanisi (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) -

Seçkinler seçkini, Parlak pakı olan Salih ve muttakilerin meyvesi, ikinci Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin)'in torunu, Baykan Kutbu'nun halifesi. İlim ve edeple ihsanda bulunup, kemale erdiren. Ğavs-ı Nurşini olarak bilinen, Şeriat-ı Garra'ya dört elle sarılan, parlak Nebevi şeriate hakkıyla uymakla yücelmiş , Allah'ın ibadetiyle coşan, Allah'ın dinini yayan, Allah'ın yardımıyla desteklenen, Allah'ın Şeriatinin hizmetkarı, Efendim, Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kendisinden medet umduğumuz, Kamil ve mükemmil Şeyhimiz Şeyh Fadlullah (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.

Son Güncelleme : 19.03.2021 08:54:51
Hatme Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hatme Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hatme Duası"
mükümmel hazırlanmış bir dua insan anlamını bilerek hatme yapınca inanın hatmeye doyamıtor ALLAH hepsinden razı olsun
Hakan . 24.12.2014
CEVAP YAZ
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022