Hatme DuasıHatme Duası, Ey Allah (c.c)'ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin amel defterine yaz. Her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur. Hatme duasının Arapça ve Türkçe anlamını okuyalım.

Hatme Duası Arapça Okunuşu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bismillahirrahmanirrahim,

El-Hamdu lillahi Rabbi'l-'Alemin. el-Hamdu lillahi hakka hamdihi ve senaihi ve's-salatu ve's-selamu 'ala hayri halkıhi Muhammedin ve 'ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme belliğ ve evsil misle sevabi hazihi'l-hatmeti'ş-şerifeti'l-mübaraketi ba'del-kabuli minna, bi'l-fadli ve'l-kerami hediyyeten minna vasıleten ila ravdati menba'i's-sıdki ve's-safa eşrafi'l-vera seyyidina Muhammedin-il Mustafa (Sal-lallahu Te'ala 'aleyhi ve selem ve ila ruhi).

Küllin min alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ihi ve zürriyyatihi ve muhacirihi ve ensarihi (Rıdvanullahi Teala 'aleyhim ecma'in ve ila ruhi.) Küllin min sadat-i silsileti 't-tarikati'l-aliyyeti'n-Nakşibendiyyeti ve'l-Kadiriyyeti ve's-Suhreverdiyyeti ve'l-Çeştiyyeti ve'l-Kübreviyyeti (Kaddesallhu teala esre-rahum ecma'in ve ila ruhi). Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami't-tarikati zi'1-feydi'l-cari ve'n-nuri's-şeyh Bahai'l-hakkı ve'lhakikati ve'ddin, Hazret-i eş-şeyh Muhammedini'l-Üveysiyyi'l-Buhariyyi-el-Ma'rufi bi Şah-i Nakşibend (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Menbei'l-mearifi ve'1-kemali seyyidi's-sadati es-Seyyid Emir Külal (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Mukbil-i 'aleyke ve lima sivake'nnasi eş-şeyhi Muhammedini'l-Baba semmasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) el-Valihi fi mehabbeti mevlahu'l-ğaniy yi'l-ma'rufi bi-hazret-i Azizan Hace 'Aliyyi' r- Ramiteni (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). el-Mu'ridi 'ani'l-muradi'd-dünyeviyyi ve'l-uhreviyyi hazret-i eş-şeyh Mahmudi'l-inciriyyi'l-Fağnevi (Kaddesallahu-hu sırrahu ve ila ruhi) el-mütesellihi 'ani'l-hicabi'lbeşeriyyi hazret-i eş-şeyh 'Arifi'r-Rivegeri (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'l-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdevani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Kutbi'l -hakkani el-ğavsi's-semedani eş-şeyh Ahmed el-Faukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r-Rabbani elmüceddidi'lil-el-fi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'i-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdevani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Kutbi' l-hakkani elğavsi's-semedani eş-şeyh Ahmed el-Farukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r Rabbabi elmüceddidi'lil-el-fi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Kutbi dairati'l-irşadi ğavsi's-saka-leyn 'ale'ssadadi es-sairi fillah er-raki'i's-sacidi zi'lcenaheyni hazret-i Dıyauddin Mmevlana hazret-i eş-şeyh Halid (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). Menbe'i'l-hilmi ve nuri'z-zalam el-hadi beyne'l-'aşairi ve'l-akvam hazret-i Siraci'ddinillezi zahera min halefi seyyidi'l-enam Mevlana hazret-i eş şeyh seyyid Abdullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Şeyhine'l-ğayurillezi bihi netebaha mevlana'l-vekuri kutbi'l-irşadi ve'l-medari hazret-i Şihabu'd-din Mevlana hazret-i eşşeyh Seyyid Taha (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Sultani'l-küberai'l-mütekaddimin kıdveti'l küberai'l-müteahhirin ğavsi'l-am-meti ve'l-haifin kutbi'l-eimmeti ve's-saliki-n muğisi'l-müstağisine munisi'l-ğurabai ve'l-'aşikin Mevlana Mevlana hazret-i şeyhine '1kamili'lmükemmili'l Üveysiyyi Mevlana hazret-i eşşeyh Seyyid Sıbğatillahi'l-Arvasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) Sultani'l-arifine kutbi'l-vasili ne'l-müteşerrifi bi'l-fenai'l-mutlaki murabbii's-salikine ila rabbihim 'ale'l-vechi'lehakkı nasırı'ş-Şeri'ati'l-Ğarrai kami'i'l-bid-'ati'd-darrai müceddidi asari's-Selefi ve't-Tabi'ine ve mümehhidi bünyani tarikati'lhalefi ve' l-lahikine el-mütesarrıfi'ale'l-itlakilezi lem yura lehu nezirun ba'de't-tefehhusi fi'l-afaki katıın-nisbeti 'ani'lmübtedei'd-Taği Mevlana şeyhine'l-kamili'lmükemmili hazret-i eş-şeyh Abdi r-R ah man Tahi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Şeyhi'ş-şeri'ati ve şehbazi't-tarikati ve burhanil-hakikati el-fani fillahi ve'lbaki bil-lahi el-mu'tesimi bi-hablilah Mevlana şey-hine'l-kamili^'l-mükemmili hazret-i eşşeyh Fethullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Cami i kemalati'l-evliyai'l-evveline ve mecma'i'l-adabi ve fuyuzati'l-ahirine 'umdeti'l-İslami ve'l-müsiimine 'umudi'l-meşayihi biecme'ihim ve's-salikine nurus-semavati vel erad'ıne siraci'l-mil-leti ve'd-din kehfi'd-du'afai ve'l-mesakine kutbi'l-eimmeti ve's-salikine sultani'l-aşiki-n Mevlana şeyhine'l-kamili'lmükemmili hazret-i eşşeyh Muhammed Diyauddin (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Varis-i Makamati'l-evliyai ve'l-Mürselin imami'l-mü'minin 'umdeti'l-abidin ve'ssalikin müzhiri'ş-Şeri'ati'l-Ğarrai muh-yi'ttarikati'n-Nakşibendiyyeti'l-beydai el-mütesellihi'ani'l-hicabi'l-insiyyil-hazini li'ssirril ma'neviyyi Mevlana şeyhine'l-kamili'l-mü kemmili hazret-i eş-şeyh Ahmed el-Haznevi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El bazili cuhdehu fi tervicişşeriati'l ğarrai vessa'yi fi teşdidil bid'atiddarrai melceil fukarai vel avnidduafai velezillati ellezi temesseke bihi temesseke bihabli mevsuk. Mevlana hazreti şeyh Muhammed Ma'şuk (Kaddesaallahu sırrahu ve ila ruhi).

Fezleketi cehebizi ulema'il mukaddimine gıdvetil ulemail müteahhirine rasıhine el münzeci kuberai selefil mutasavvıfine el mustağriki fi bihari'l tuvissamedaniyyeti velmünğamisi fi envarirrahmaniyyeti hücetillahi alinnasi el haşi rabbehü vezzakiri lehu bila tevanin ve la tenasi ellezi huvu melaiketün fi zeyyi ünasi Mevlana hazreti şeyh Molla Muhyiddini Bilvanisi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Hulasatilhalisine ve safvetissafine ve neticetisalihine velmüttekıne hafidi hadreti sani halifeti kutbi baykani elmuhsini bil ilmi vel edeb vel marufi bigavsinurşini el mütemesiki bişeriatilgarai el müttebiılşeriatinebeviyetizzehrai enaşiyi fi ibadetillahi ve naşiri li diyaneetillahi vel ganimi iyanitillahivel hadimi li şeriatillahi Mevlayi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temesseküna vellezi aleyhi itimaduna vebihi iftiharuna ve minhu istimdaduna şeyhinelkamililmükemmili Mevlana hadreti şeyh Fadullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Küllin mine's-Sadati ve'l-hulefai ve'l-müridine ve'l-muhibbine ve'l-mahbubine ve'l-mensubine ve'l-müntesibine ila hazihi't-tarikati'l-aliyyeti ve sairi't-turuk. Allahümmec'al misle sevabiha mek-tüben fi sahifeti a'mali küllin verfa'biha de-racati küllin ve a'la-i 'ıllıyyine menzilete küllin ve zidna biha mehabbe-ten 'inde cenabi küllin ve efid 'Aleyna min berakati küllin ve etmim lena süluke hazi-hi'ttarikati'l-aliyyeti ve veffikna li-merdati şeyhina vemtısali evamirihi vectinabi menahıhi verzukne'l-bekae bike ba'de'l-fenai fike 'ala kademi sadatine's-salikine fiha.

Hatme Duası

Allahümmağfir lena hatayana veclubna ila mehabbetike bi-mehabbet-i evlıyaike verzukne't-tevfika ve'1-istikamete 'ala dinike ve ta'atike birahmetike ya Erhame'r-Rahimin. (Amin ve l-hamdulillahi Rabbi'l-Alemin)

Hatme Duası Türkçe Anlamı

Manası;

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık veçhine Hamd Allah (c.c)'a mahsus salat ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun Ey Allah (c.c)'ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (s.a.v)'nin ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur. Ulaştır ve vasıl eyle.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (s.a.v) sonra ailesinin hepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (Allah (c.c) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)

Bütün sadatı izamın ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatları sadatının ruhlarını vasıl eyle. (Allah (c.c) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.) Şeyhimiz sığınağımız imanımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külal (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları Allah (c.c)'a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Gani olan Allah (c.c) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Riveger'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyanın kutbu Allah (c.c) dostlarının delili; bid'atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Hak ve adalette tabi kutup Allah (c.c)'ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) İrşad dairesinin kutbu Doğru yol üzerindeki ins ve cinin gavsı Allah (c.c) yolunda seyri süluk eden Allah (c.c)'a rüku ve secde eden zahiri ledün ilimlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid'in (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla aydınlatıcı. Dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya'nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız Onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuz dünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha'nın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve Allah (c.c)'dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ariflerin sultanı vasfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcı şeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid'atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid'a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman'ı Taği'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve Allah (c.c('ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) 

Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini ve islamın ve Müslümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül'uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Diyauddin'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyaların makamlarının varisi Mü'minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün gücünü Şeri-ı garra'nın yayılması uğrunda harcayan, bidatlerle mücadelede son derece kararlı olan, Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Muhammed Ma'şuk (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Önceki ulemanın bir misali, sonraki ulemanın bir önderi, selef mutasavvıflarının takipçisi, Edebiyat latifeleri denizinde gark olmuş, Rahmaniyet nurlarına dalmış, insanlar içinde Allah'ın bir delili, Hiç durmaksızın ve unutmaksızın Rabbini anan insan suretinde bir Melek, Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvanisi (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) -

Seçkinler seçkini, Parlak pakı olan Salih ve muttakilerin meyvesi, ikinci Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin)'in torunu, Baykan Kutbu'nun halifesi. İlim ve edeple ihsanda bulunup, kemale erdiren. Ğavs-ı Nurşini olarak bilinen, Şeriat-ı Garra'ya dört elle sarılan, parlak Nebevi şeriate hakkıyla uymakla yücelmiş , Allah'ın ibadetiyle coşan, Allah'ın dinini yayan, Allah'ın yardımıyla desteklenen, Allah'ın Şeriatinin hizmetkarı, Efendim, Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kendisinden medet umduğumuz, Kamil ve mükemmil Şeyhimiz Şeyh Fadlullah (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.

Yayınlanma Tarihi : 05.3.2014 01:30:43

Hatme Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Hatme Duası"

hakan

Cevap Sayısı: 0
mükümmel hazırlanmış bir dua insan anlamını bilerek hatme yapınca inanın hatmeye doyamıtor ALLAH hepsinden razı olsun

2014-12-24

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

Salatı Tefriciye Duası

Salatı Tefriciye Duası, Allah-u Tealanın yarattıkları arasında hiç şüphesiz ki, Peygamber efendimizden daha sevgili hiç bir şey ve kimse yoktur. Bu nedenle Allah-u Tealanın peygamber efendimize salat ve selam getirildikten sonra e...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Baş Ağrısı Duası

Baş Ağrısı Duası, Ah gözyaşına kıyamadığımız Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah'ım! hastalıklarımıza şifa ver! "Ve iza meridtü fehüve yeşfin." Hastalığımda bana şifa veren Allah'tır. "Kur'an-ı ke...

Orucun Mekruhları

Orucun mekruhları nelerdir? Mekruh, yapılması din açısından doğru bulunmayan, yapılmaması yapılmasından daha doğru olan davranışlardır. Msem yapılmaması gereken durumlara mekruh deniyor. O zaman orucun mekruhlarından anlayacağımız...

Secdede Dua Etmek

Secdede dua etmek, Secde: Üstün bir varlığın üstünlüğünü kabul edip, önünde yere kapanma, baş eğme, itaat etme; namaz veya ibadet maksadıyla alnı ve burnu yere koyma anlamına gelen fıkhî bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de bir çok yer...

Boy Uzatma Duası

Boy Uzatma Duası, başımıza ne zaman bir sıkıntı geldiğinde, ne zaman dertlenip dara düştüğümüzde, çıkış yolu bulamadığımız zaman insanoğlunun gücünün yetmediği şeyleri yüce Allah'tan istemesidir. Biz insanların vücudunda ki her de...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Kasım - 2017