Hatme Duası

Hatme Duası

Hatme Duası, Ey Allah (c.c)'ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin amel defterine yaz. Her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur. Hatme duasının Arapça ve Türkçe anlamını okuyalım.

Hatme Duası Arapça Okunuşu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bismillahirrahmanirrahim,

El-Hamdu lillahi Rabbi'l-'Alemin. el-Hamdu lillahi hakka hamdihi ve senaihi ve's-salatu ve's-selamu 'ala hayri halkıhi Muhammedin ve 'ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme belliğ ve evsil misle sevabi hazihi'l-hatmeti'ş-şerifeti'l-mübaraketi ba'del-kabuli minna, bi'l-fadli ve'l-kerami hediyyeten minna vasıleten ila ravdati menba'i's-sıdki ve's-safa eşrafi'l-vera seyyidina Muhammedin-il Mustafa (Sal-lallahu Te'ala 'aleyhi ve selem ve ila ruhi).

Küllin min alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ihi ve zürriyyatihi ve muhacirihi ve ensarihi (Rıdvanullahi Teala 'aleyhim ecma'in ve ila ruhi.) Küllin min sadat-i silsileti 't-tarikati'l-aliyyeti'n-Nakşibendiyyeti ve'l-Kadiriyyeti ve's-Suhreverdiyyeti ve'l-Çeştiyyeti ve'l-Kübreviyyeti (Kaddesallhu teala esre-rahum ecma'in ve ila ruhi). Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami't-tarikati zi'1-feydi'l-cari ve'n-nuri's-şeyh Bahai'l-hakkı ve'lhakikati ve'ddin, Hazret-i eş-şeyh Muhammedini'l-Üveysiyyi'l-Buhariyyi-el-Ma'rufi bi Şah-i Nakşibend (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Menbei'l-mearifi ve'1-kemali seyyidi's-sadati es-Seyyid Emir Külal (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Mukbil-i 'aleyke ve lima sivake'nnasi eş-şeyhi Muhammedini'l-Baba semmasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) el-Valihi fi mehabbeti mevlahu'l-ğaniy yi'l-ma'rufi bi-hazret-i Azizan Hace 'Aliyyi' r- Ramiteni (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). el-Mu'ridi 'ani'l-muradi'd-dünyeviyyi ve'l-uhreviyyi hazret-i eş-şeyh Mahmudi'l-inciriyyi'l-Fağnevi (Kaddesallahu-hu sırrahu ve ila ruhi) el-mütesellihi 'ani'l-hicabi'lbeşeriyyi hazret-i eş-şeyh 'Arifi'r-Rivegeri (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'l-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdevani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Kutbi'l -hakkani el-ğavsi's-semedani eş-şeyh Ahmed el-Faukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r-Rabbani elmüceddidi'lil-el-fi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'i-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdevani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). el-Kutbi' l-hakkani elğavsi's-semedani eş-şeyh Ahmed el-Farukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r Rabbabi elmüceddidi'lil-el-fi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Kutbi dairati'l-irşadi ğavsi's-saka-leyn 'ale'ssadadi es-sairi fillah er-raki'i's-sacidi zi'lcenaheyni hazret-i Dıyauddin Mmevlana hazret-i eş-şeyh Halid (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). Menbe'i'l-hilmi ve nuri'z-zalam el-hadi beyne'l-'aşairi ve'l-akvam hazret-i Siraci'ddinillezi zahera min halefi seyyidi'l-enam Mevlana hazret-i eş şeyh seyyid Abdullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Şeyhine'l-ğayurillezi bihi netebaha mevlana'l-vekuri kutbi'l-irşadi ve'l-medari hazret-i Şihabu'd-din Mevlana hazret-i eşşeyh Seyyid Taha (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Sultani'l-küberai'l-mütekaddimin kıdveti'l küberai'l-müteahhirin ğavsi'l-am-meti ve'l-haifin kutbi'l-eimmeti ve's-saliki-n muğisi'l-müstağisine munisi'l-ğurabai ve'l-'aşikin Mevlana Mevlana hazret-i şeyhine '1kamili'lmükemmili'l Üveysiyyi Mevlana hazret-i eşşeyh Seyyid Sıbğatillahi'l-Arvasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) Sultani'l-arifine kutbi'l-vasili ne'l-müteşerrifi bi'l-fenai'l-mutlaki murabbii's-salikine ila rabbihim 'ale'l-vechi'lehakkı nasırı'ş-Şeri'ati'l-Ğarrai kami'i'l-bid-'ati'd-darrai müceddidi asari's-Selefi ve't-Tabi'ine ve mümehhidi bünyani tarikati'lhalefi ve' l-lahikine el-mütesarrıfi'ale'l-itlakilezi lem yura lehu nezirun ba'de't-tefehhusi fi'l-afaki katıın-nisbeti 'ani'lmübtedei'd-Taği Mevlana şeyhine'l-kamili'lmükemmili hazret-i eş-şeyh Abdi r-R ah man Tahi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Şeyhi'ş-şeri'ati ve şehbazi't-tarikati ve burhanil-hakikati el-fani fillahi ve'lbaki bil-lahi el-mu'tesimi bi-hablilah Mevlana şey-hine'l-kamili^'l-mükemmili hazret-i eşşeyh Fethullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Cami i kemalati'l-evliyai'l-evveline ve mecma'i'l-adabi ve fuyuzati'l-ahirine 'umdeti'l-İslami ve'l-müsiimine 'umudi'l-meşayihi biecme'ihim ve's-salikine nurus-semavati vel erad'ıne siraci'l-mil-leti ve'd-din kehfi'd-du'afai ve'l-mesakine kutbi'l-eimmeti ve's-salikine sultani'l-aşiki-n Mevlana şeyhine'l-kamili'lmükemmili hazret-i eşşeyh Muhammed Diyauddin (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Varis-i Makamati'l-evliyai ve'l-Mürselin imami'l-mü'minin 'umdeti'l-abidin ve'ssalikin müzhiri'ş-Şeri'ati'l-Ğarrai muh-yi'ttarikati'n-Nakşibendiyyeti'l-beydai el-mütesellihi'ani'l-hicabi'l-insiyyil-hazini li'ssirril ma'neviyyi Mevlana şeyhine'l-kamili'l-mü kemmili hazret-i eş-şeyh Ahmed el-Haznevi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El bazili cuhdehu fi tervicişşeriati'l ğarrai vessa'yi fi teşdidil bid'atiddarrai melceil fukarai vel avnidduafai velezillati ellezi temesseke bihi temesseke bihabli mevsuk. Mevlana hazreti şeyh Muhammed Ma'şuk (Kaddesaallahu sırrahu ve ila ruhi).

Fezleketi cehebizi ulema'il mukaddimine gıdvetil ulemail müteahhirine rasıhine el münzeci kuberai selefil mutasavvıfine el mustağriki fi bihari'l tuvissamedaniyyeti velmünğamisi fi envarirrahmaniyyeti hücetillahi alinnasi el haşi rabbehü vezzakiri lehu bila tevanin ve la tenasi ellezi huvu melaiketün fi zeyyi ünasi Mevlana hazreti şeyh Molla Muhyiddini Bilvanisi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Hulasatilhalisine ve safvetissafine ve neticetisalihine velmüttekıne hafidi hadreti sani halifeti kutbi baykani elmuhsini bil ilmi vel edeb vel marufi bigavsinurşini el mütemesiki bişeriatilgarai el müttebiılşeriatinebeviyetizzehrai enaşiyi fi ibadetillahi ve naşiri li diyaneetillahi vel ganimi iyanitillahivel hadimi li şeriatillahi Mevlayi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temesseküna vellezi aleyhi itimaduna vebihi iftiharuna ve minhu istimdaduna şeyhinelkamililmükemmili Mevlana hadreti şeyh Fadullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Küllin mine's-Sadati ve'l-hulefai ve'l-müridine ve'l-muhibbine ve'l-mahbubine ve'l-mensubine ve'l-müntesibine ila hazihi't-tarikati'l-aliyyeti ve sairi't-turuk. Allahümmec'al misle sevabiha mek-tüben fi sahifeti a'mali küllin verfa'biha de-racati küllin ve a'la-i 'ıllıyyine menzilete küllin ve zidna biha mehabbe-ten 'inde cenabi küllin ve efid 'Aleyna min berakati küllin ve etmim lena süluke hazi-hi'ttarikati'l-aliyyeti ve veffikna li-merdati şeyhina vemtısali evamirihi vectinabi menahıhi verzukne'l-bekae bike ba'de'l-fenai fike 'ala kademi sadatine's-salikine fiha. Allahümmağfir lena hatayana veclubna ila mehabbetike bi-mehabbet-i evlıyaike verzukne't-tevfika ve'1-istikamete 'ala dinike ve ta'atike birahmetike ya Erhame'r-Rahimin. (Amin ve l-hamdulillahi Rabbi'l-Alemin)

Hatme Duası Türkçe Anlamı

Manası;

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık veçhine Hamd Allah (c.c)'a mahsus salat ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun Ey Allah (c.c)'ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (s.a.v)'nin ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur. Ulaştır ve vasıl eyle.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (s.a.v) sonra ailesinin hepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (Allah (c.c) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)

Bütün sadatı izamın ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatları sadatının ruhlarını vasıl eyle. (Allah (c.c) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.) Şeyhimiz sığınağımız imanımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külal (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları Allah (c.c)'a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Gani olan Allah (c.c) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Riveger'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyanın kutbu Allah (c.c) dostlarının delili; bid'atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Hak ve adalette tabi kutup Allah (c.c)'ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) İrşad dairesinin kutbu Doğru yol üzerindeki ins ve cinin gavsı Allah (c.c) yolunda seyri süluk eden Allah (c.c)'a rüku ve secde eden zahiri ledün ilimlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid'in (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla aydınlatıcı. Dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya'nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız Onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuz dünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha'nın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve Allah (c.c)'dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ariflerin sultanı vasfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcı şeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid'atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid'a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman'ı Taği'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve Allah (c.c('ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini ve islamın ve Müslümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül'uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Diyauddin'ın (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyaların makamlarının varisi Mü'minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi'nin (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün gücünü Şeri-ı garra'nın yayılması uğrunda harcayan, bidatlerle mücadelede son derece kararlı olan, Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Muhammed Ma'şuk (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Önceki ulemanın bir misali, sonraki ulemanın bir önderi, selef mutasavvıflarının takipçisi, Edebiyat latifeleri denizinde gark olmuş, Rahmaniyet nurlarına dalmış, insanlar içinde Allah'ın bir delili, Hiç durmaksızın ve unutmaksızın Rabbini anan insan suretinde bir Melek, Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvanisi (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) -

Seçkinler seçkini, Parlak pakı olan Salih ve muttakilerin meyvesi, ikinci Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin)'in torunu, Baykan Kutbu'nun halifesi. İlim ve edeple ihsanda bulunup, kemale erdiren. Ğavs-ı Nurşini olarak bilinen, Şeriat-ı Garra'ya dört elle sarılan, parlak Nebevi şeriate hakkıyla uymakla yücelmiş , Allah'ın ibadetiyle coşan, Allah'ın dinini yayan, Allah'ın yardımıyla desteklenen, Allah'ın Şeriatinin hizmetkarı, Efendim, Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kendisinden medet umduğumuz, Kamil ve mükemmil Şeyhimiz Şeyh Fadlullah (Allah (c.c) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.

Son Güncelleme : 19.03.2021 08:54:51
Hatme Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hatme Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hatme Duası"
mükümmel hazırlanmış bir dua insan anlamını bilerek hatme yapınca inanın hatmeye doyamıtor ALLAH hepsinden razı olsun
Hakan . 24.12.2014
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021