Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Nazar

Nazar

Kur'an'ı Kerim'de Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarını Mısır'a gönderdiği vakit onların şehre girmeleri hakkında onlara şöyle tavsiyede bulunduğu zikredilmektedir:
"(Yakup) dedi: Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin.

Ayrı ayrı kapılardan girin (Ki size nazar değmesin.) Yine de Allah'ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden gideremem.

Hüküm ancak Allah'ındır.

Ben ona güvenip dayandım.

Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. (Yusuf, 12/67)

Hafız İbn-i Kesir, bu ayeti tefsir ederken Selef imamlarından naklettiğine göre, Hz. Yakup Aleyhisselam, küçük oğlu Bünyamin'i hazırlayıp ağabeyleri ile Mısır'a göndereceği zaman Mısır'da şehre girerken hepsinin bir tek kapıdan değil, muhtelif kapılardan şehre girmelerini onlara emretmişti. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın böyle davranmasının sebebi şu idi: Çünkü Hz. Yakup Aleyhisselam, insanların, çocuklarına "nazar" etmelerinden korkuyordu. Zira onlar, çok güzel fizikî yapıya sahip idiler.

Yüce Allah (C. C.) kulu ve Resulü Hz. Muhammed (S. A. V.) Efendimize hitaben şöyle buyurmaktadır:

"Doğrusu inkâr edenler, Kur'an'ı duydukları vakit (Sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi! Hâlâ da (Senin için): Mutlaka o, delidir! Diyorlar.

Halbuki Kur'an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir. " (Kalem, 68/51-52)

Bir kısım müfessirlerin beyanına göre, müşrikler, peygamberimiz tiz. Muhammed (S. A. V.) Efendimize olan kin ve hasetlerinden dolayı onu gözleri ile öldürmek istiyorlardı. Yani, gözleri ile ona nazar ediyorlar ve onu kıskanıyorlardı.

Eğer Allah (C. C.)'ın koruması olmasaydı, ona fenalık yapacaklardı.

Yüce Allah (C. C.) hasetçinin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmektedir:

"De ki: (Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran) sabahın Rabbine sığınırım.

Yarattığı şeylerin şerrinden.
(Karanlık çöktüğü zaman) bastıran gecenin şerrinden.

Sihir yapmak için düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.

Ve kıskandığı zaman kıskanç kişinin hasedinden (Allah'a sığınırım.)" (Felâk Suresi, 113/1-5)

Bu surenin son ayetinde, haset eden kimsenin hasedinden Allah (C. C.)'a sığınılması açık bir şekilde emrolunmaktadır.

Hasetçi, Cenab-ı Hakk'ın, kuluna verdiği nimeti çekemez ve o nimetin yok olmasını ister.

Bu, genel bir tutumdur.

Hasetçinin nazar etmesini ve daha başka musibetleri içine alır.

Yukarıda zikrolunan ayetler, göz değmesinin hak ve gerçek olduğuna bir delildir.

Eğer göz değmesi (Nazar) diye bir olay olmasaydı, onun şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmaya da gerek olmazdı.

Yine onun hak ve gerçek olduğuna dair sünnetten de deliller vardır.

İnsanlardan pek çoğu göz değmesi ile ilgili olaylara daima şahit olmuşlardır ve şahit olmaya devam etmektedirler.

Bazan bu göz değmesinin farkına varırlar ve onu bilirler.

Bazan da onu bilip anlayamazlar.

İnsanların başlarına gelen tecrübeler, zikredilenlerden çok daha fazladır.

Nice ölen kimseler vardır ki, onların ölüm sebepleri bilinmez.

Nice sağlam, kişiler de vardır ki, hasta olup yatağa düşerler fakat hastalıklarının gerçek sebebini bilmezler.

Nazar (Göz değmesi) toplumda vâki olan bir husustur.

Bazı kimselerin gözlerinde bir hâl vardır ki, konsantre olarak baktığı kişiye çeşitli zararlar verir.

Bir kısım âlimlere göre, insanların gözbebeklerinden ve parmak uçlarından görünmeyen ışınlar saçılmaktadır.

Göz değmesi gerçek olmakla beraber asıl sebebin ne olduğu bilinmemektedir.

Onu ancak Yüce Allah (C. C.) bilir.

Nasıl ki; mıknatıs, demiri kendine çeker. Fakat asıl çekme sebebini, onu yaratan Rabbimiz bilir. Nazar da öyledir.

İmam Kastalanî diyor ki: "Bir çanak içinde süt olsa ve hayız gören bir kadın, elini o sütün içine soksa, o süt özelliğini kaybeder ve bozulur.

Eğer temiz bir kadın, elini o sütün içine soksa, süte bir şey olmaz. "
Sebebini bilmediğimiz diğer şeyler de buna kıyas olunmalıdır.

Gözü değen bazı kimselerin anlattıklarına göre, bir şeye gıpta ile bakıp imrendikleri zaman onların gözlerinden bir hararet çıkmaktadır.

Göz değmesi ile ilgili olarak pek çok hadis-i şerifler de vardır


Resulullah (S. A. V.) Efendimiz nazar olayının, yaşanan bir gerçek olduğunu dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur:

"Göz değmesi hak ve gerçektir. " (Müslim. Abdullah b. Abbas (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

Hafız İbn-i Hacer diyor ki: "Yani, kem göz ile nazar edip göz değdirmek, toplumda var ve sabit olan bir şeydir. "
İmam el-Kurtubî de göz değmesinin sabit olduğunu zikrederek şöyle demiştir: "Bu durum, ulemanın ittifak ettiği bir husustur. Ancak bid'at ehli olan bir taife bunu inkâr etmişlerdir.

Onların görüşlerine karşı hadis-i şeriflerden pek çok deliller vardır.

Yine bu olayları müşahede eden pek çok kimseler mevcuttur.

Nice yiğitler vardır ki, göz değmesi, onları mezara koymuştur.

Nice güçlü develer vardır ki, nazar, onları da tencereye koymuştur.

Bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın dilemesi ile olmaktadır. "
Yüce Allah (C. C.) şöyle buyurmaktadır:

"Onlar ise Allah'ın izni olmaksızın kimseye bir zarar veremezler. " (Bkz. Bakara. 2/102.)

Aslı olmayan ve mesnetsiz bir şekilde inkâr yolunu seçerek şeriata ve akla muarız (Karşı) olan kimseye iltifat olunmaz.

Allâme İbn-i Kayyım diyor ki: "Vahiyden (Dinden) ve akıldan nasibi olmayan bir taife, gözdeğmesi işini geçersiz saymışlardır.

Onlara göre, bu nazar değme işi ancak bir evhamdan ibarettir. Onun aslı yoktur!
Bunlar akıl ve nakil bakımından insanların en cahilidirler.

Hicap (Utanma) bakımından da insanların en kabasıdırlar.

Sıfatlarıyla.

Fiilleriyle ve tesirleriyle onlar, ruh ve nefisleri bilmekten uzaktırlar.

Akıllı olan kimseler, her ne kadar göz-değmesinin sebebi ve tesiri hakkında ihtilâf etseler de nazar meselesini inkâr etmezler. "
Hafız el-Hattâbî de göz değmesi gerçeğine değinmiş ve şöyle demiştir: "Kem gözle nazar eden kimsenin hain bakışı, karşısındaki şahsa zarar verir. "

GÖZ DEАMESİNİN SEBEPLERİ


Bilmiş ol ki;
Göz değmesi (Nazar) iki sebepten dolayı olur:
Biri, şiddetli düşmanlıktır. Diğeri de bir şeyi beğenip onu güzel bulmasıdır.

Resulullah (S. A. V.) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Göz değmesi hak ve gerçektir. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, nazar, onun önüne geçerdi. " (Müslim, Abdullah b. Abbas (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

Bu hadis-i şerifte göz değmesinin tesirine ve isabet etmesinin sür'atine işaret ve te'kid vardır.

Hz. Peygamber (S. A. V.) Efendimiz yine şöyle buyurmuştur:

"Allah (C. C.)'ın kaza ve kaderinden sonra benim ümmetimden ölenlerin çoğu gözdeğmesindendir. " (El-Bezzâr. Câbir b. Abdullah (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

El-Elbânî bu hadis-i şerif için "Sahih" demiştir.

Hafız İbn-i Hacer de "Hasen" demiştir.

Bazı insanlar bu nazar olayını garip bulurlar.

Bazıları da dehşete kapılırlar. Bununla beraber olaylar onun varlığını tasdik etmektedir.

Nice kimse vardır ki, Allah (C. C.) ona bolca mal ve nimet vermiştir de bir hasedcinin nefsi o nimetlere takılmıştır. Böylece o adamın malı bir felâkete ve zarara uğramıştır. Yahut bütün malı ve mülkü yokolup gitmiştir.

Yine nice insanlar ve özellikle de bazı kadınlar vardır ki, Allah (C. C.) onlara son derece fizikî güzellik vermiştir de bir hasedcinin nefsi o güzelliklere takılmıştır.

Böylece o güzele bir felâket.

Yahut bir hastalık.

Ya da benzeri bir musibet gelmiştir de Uzman doktorlar onun tedavisinden âciz kalmışlardır.

NAZARDAN KORUNMA TEDBİRLERİ


Gözdeğmesi (Nazar) illetine yakalanmadan önce korunmak için şu tedbirler alınmalıdır:
1) BİRİNCİ TEDBİR: Sabah ve akşam koruyucu dua, evrad ve zikirlere devam edilmelidir.

Onları okuyan kimseyi Allah (C. C.) nazardan muhafaza buyurur.

Okunacak sure ve dualar çoktur.

Bazıları şunlardır:
Fatiha Suresi.

Ayetü'l-Kürsî.

Felâk Suresi.

Nâs Suresi.

Peygamber (S. A. V.) Efendimizin okuduğu muhtelif dualar.

Şimdi bunları açıklayalım

A) Fatiha Suresi:

"Hamd, û‚lemlerin Rabbi (Olan) Allah'a mahsusdur.

O, Rahman ve Rahîm'dir.

Din gününün sahibidir.

Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola hidayet et.

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (İlet). Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. " (Fatiha, 1/1-7)

B) Ayetü'l-Kürsî:

"Allah, kendinden başka hiçbir ilâh bulunmayan (Allah)'dır.

O, Hayy ve Kayyû»m'dur.

Onu ne bir uyku yakalar ne de bir uyuklama.

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur.

Onun izni olmadan katında hiç kimse şefaat edemez.

O, (Kullarının) yapmakta oldukları şeyleri ve önceden yaptıklarını bilir.

Onun dilemesi hariç, insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

Onun kürsüsü, gökleri ve yeri içine alır.

Onları koruyup gözetmek, kendisine ağır gelmez.

O yücedir, büyüktür. " (Bakara, 2/255)

C) Felâk Suresi

"De ki: (Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran) sabahın Rabbine sığınırım.

Yarattığı şeylerin şerrinden.
(Karanlık çöktüğü zaman) bastıran gecenin şerrinden.

Sihir yapmak için düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.

Ve kıskandığı zaman kıskanç kişinin hasedinden (Allah'a sığınırım.)" (Felâk, 113/1-5)

D) Nâs suresi

"De ki: İnsanlann Rabbine sığınırım. İnsanların melikine (Mutlak sahibine).

İnsanlann ilâhına (Sığınırım.)

Sinsi vesvesecinin şerrinden.

İnsanlann kalplerine şüphe ve tereddüt sokan.

Gerek cinlerden gerek insanlardan. " (Nâs, 114/1-6)

E) Peygamberimizin okuduğu muhtelif Dualar

Nazara karşı şu duayı okumalıdır:

"Yarattığı şeylerin şerrinden Allah (C. C.)'in tam olan kelimelerine sığınırım. " (Ebu Davû»d, Tıp, 19; Dârimî, İsti'zan, 48; Muvatta, İsti'zan, 34; Ahmed b. Hanbel, 4/430)

Yine şu duayı okumalıdır

"Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan.

Kem gözlerden Allah (C. C.)'ın tam olan kelimelerine sığınırım.

Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (C. C.) 'in yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden.

Gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden.

Yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden.

Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden.

İyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (C. C.)'ın tam olan kelimelerine sığınırım.

Ey Rahman (Olan Allah'ım)" (Buharî, Kitabü'l-Enbiya, 10; Müslim, Kitabu'z-Zikr, 54, 55; Ebu Davud, Kitabu't-Tıb, 19; Kitabu'l-Edeb, 98; Tirmizî, Kitabu't-Tıb' 18; Kitabu'd-Deavât, 40; Ahmed b. Hahbel, 2/181, 290, 375, 448, 4/57.)


Yine şu ayeti okumalıdır.

"Doğrusu inkâr edenler, Kur'an'ı duydukları vakit (Sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi! Hâlâ da (Senin için) mutlaka o, delidir! Diyorlar.

Halbuki Kur'an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir. " (Kalem, 68/51,52.)

İnsanların ahvâline bakan kimse, nazar konusunda onlarda bir umursamazlık olduğunu görür. Oysa ki, bilhassa bebeklerin ve küçük çocukların şeriata uygun dualarla nazardan korunmaları gerekir.

Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz, Hz. Hasan (R. A.) ve Hz. Hüseyin (R. A.)'ı şu dua ile koruyordu:

"Sizi, bütün şeytanlardan, Zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden, Allah (C. C.)'ın tam olan kelimelerine sığındırırım. " (Buharî, Abdullah b. Abbas (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz, torunları olan Hz. Hasan (R. A.) ve Hz. Hüseyin (R. A.)'a hitaben yine şöyle derdi: "Şüphesiz ki, sizin atanız (İbrahim Aleyhisselam) İsmail'i ve İshak'ı onlarla koruyordu. " (Buharî, İbn-i Abbas (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

2) İKİNCİ TEDBİR: Nazar değmesinden korunma yollarından biri de korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemelidir. Hafız el-Bağavî "Şerhü's-Sünne" eserinde anlattığına göre, Hz. Osman b. Affan (R. A.) çok güzel bir çocuk görmüştü. Bunun üzerine, onu nazardan korumak için çocuğun velisine şöyle dedi: "Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz. "
3) ÜÇÜNCÜ TEDBİR: Gözdeğmesinden korunma yollarından biri de görüp beğendiği bir şey hakkında, gören kişinin bereketle dua etmesidir. Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir: "Allah (C. C.) onu sana mübarek etsin. " (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.) veya şöyle demelidir: "Ya Rabbi! Ona mübarek eyle. " (Benzer ifade ile Bkz. Müslim, Zühd, 74; Ebu Davud, Vitir, 31; Nesaî, Zekât, 12; İbn-i Mâce, Zühd, 8; Ahmed b. Hanbel, müsned, 3/108, 188, 5/77.)

Yahut şöyle demelidir:

"MâşâAllah (Allah ne güzel yapmış) Allah'tan başka kuvvet (Sahibi) yoktur. " (Ebu Davud, Edeb, 101.)

Ya da buna benzer dualar etmelidir. O zaman Allah (C. C.)'ın izni ile zarar defolur gider.

Ebu Ümâme (R. A.)'dan rivayete göre, û‚mir b. Rebîa, Sehl b. Huneyf e uğramıştı.

O sırada Sehl b. Huneyf banyo yapıyordu.
û‚mir b. Rebîa dedi ki: "Bugünkü gibi parlak bir cild görmedim. "
Bunun üzerine Sehl b. Huneyf in durumu değişti.

Çok geçmeden sar'a nöbetine tutuldu. Bayılıp yere düştü.

Gelip Peygamber (S. A. V.) Efendimize haber verdiler.

Ona şöyle dediler: "Yâ Resû»lallâh! Sehl'in imdadına yetiş. Onu sar'a iletti tuttu ve yere düştü. "
Peygamber (S. A. V.) Efendimiz: "Kimin nazar etmesinden şüphe ediyorsunuz?" Diye sordu.

Dediler ki: "û‚mir b. Rebîa'dan şüphe ediyoruz. "
Bunun üzerine Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz kardeşinden hoşuna giden bir şey gördüğü zaman onun mübarek olması için dua etsin. " (Ebu Ümâme rivayet etmiştir.)

Daha sonra bir kap suya okudu ve û‚mir'in o su ile abdest almasını emretti.
û‚mir de o su ile abdest aldı.

Ayrıca yüzünü yıkamasını, Kollarını dirseklere kadar yıkamasını, Dizlerini yıkamasını, Eteğinin iç kısmını yıkamasını.

Ve yine üzerine su dökmesini emretti.

Zührî diyor ki: "Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz ayrıca ona, kabı ters çevirmesini emretti. "
Hadis-i şerifte gözdeğmesinin ilacı beyan olunmuştur. Buna göre, nazar eden kimsenin abdest azalarını yıkadığı ve bilhassa cildine temas eden iç çamaşırlarını yıkadığı su alınır ve nazar olunan kimsenin arkasından dökülür.

Bir hadis-i şerifte Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Sizden yıkamanız istenirse, yıkayınız. " (Müslim rivayet etmiştir.)

Yani, bir şahıs gelip de sizden birinizin abdest ve gusül suyundan elbisenin bir kısmına sürmek isterse, bunu yapsın. Bundan dolayı ona kızmasın, demektir.

Kendi nefsinden, başkasına nazar değmiş olmasından şüphelenen ve endişe duyan kimsenin yapması gereken şey, Allah (C. C.)'dan korkması ve gözdeğmesine sebep olabilecek şeylerden sakınmasıdır.

Bunun için Allah (C. C.)'ı çokça zikretmeye devam etmelidir.

İnsanlardan hoşa giden bir şey gördüğü zaman Allah (C. C.)'dan, onu mübarek kılmasını dilemelidir.

Yüce Allah (C. C.)'ın, insanlara vermiş olduğu nimetlere kesin olarak hased etmemelidir. Çünkü, eğer onlara hased ederse, sanki Rabbine karşı itirazda bulunmuş gibi olur.

İşte bu da apaçık bir hüsrandır.

NAZAR DEûMESİNDEN SONRA

Yukarıda, nazar değmemesi için alınacak tedbirler ve korunma çareleri açıklanmıştı.

Nazar değdikten sonra da şeriata uygun çareler vardır.

Kur'an'ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bu hususa işaret eden deliller bulunmaktadır.

Yine şu sure ve ayetler dua maksadıyla okunmalıdır

A) Fatiha Suresi.

B) Ayetü'l-Kürsî.

C) Felâk Suresi.

D) Nâs Suresi.

E) Ayrıca Cebrail Aleyhisselam'ın, Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimize okuduğu ve öğrettiği şu dua okunmalıdır:

"Allah (C. C.) 'in ismi ile sana rukye ederim (Okuyup üflerim).

Sana eziyet veren her şeyin şerrinden.

Her nefsin yahut hased edenin kem gözünün şerrinden Allah (C. C.) sana şifa versin.

Allah (C. C.)'in ismi ile sana rukye ederim" (Buharî, Kitabu't-Tıb, 38; Müslim, Kitabu's-Selam, 40; Ebu Davud, Kitabu't-Tıb. 19; Tirmizî, Kitabu'l-Cenâiz, 4; İbn-i Mâce. Kitabu't-Tıb, 36. 37; Ahmed b. Hanbel, Müsned. 6/332.)

Yine Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimizin bir hastalığı olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam gelir ve şu duayı okurdu:

"Allah (C. C.) 'in ismi ile sana rukye ederim (Okuyup üflerim). Allah (C. C.) bütün hastalıklardan sana şifa versin.

Hased ettiği zaman hased edenin şerrinden ve bütün kem gözlülerin şerrinden (Seni korusun.)" (Müslim, Hz. û‚işe (R. A.)'dan rivayet. Etmiştir.)

Bazı İslâm büyüklerinden nakledilmiştir ki; gözden sakınmanın şartı, iyilikleri, güzellikleri, zînetleri gizlemektir. Bir kimsenin kendisini, ailesini veya çocuğunu süsleyip el âleme teşhir etmesi uygun değildir.

Allâme İbnu'l-Kayyım diyor ki: "Kim bu duaları okuyup tecrübe ederse, faydasının derecesini ve ona ne kadar çok ihtiyaç bulunduğunu anlar. Bu dualar, nazar edenin tesirine mâni olur. Onu okuyan kimsenin imanının kuvvet derecesine göre nazarın etkisini giderir. Çünkü bu dualar silahdır. Silah ise kullanana göre etkili olur. "
Kimi, tam merkezden vurur. Kimi de ıskalar!
Abdullah es-Sâcî (R. A.)'ın anlattığına göre, kendisinin çok güzel bir devesi vardı.

Birgün devesine binerek yol arkadaşları ile sefere çıktı. Yolculardan biri vardı ki, gözü değerdi. Bu durumu bilenler Abdullah'ı uyardılar. Devesini o adamın gözünden sakınmasını söylediler. Abdullah o adamın, devesine bir zarar veremeyeceğini söyleyip pek aldırmadı. Abdullah'ın sözlerini ve davranışını da o adama anlattılar. Adam, kendisini ispat etmek için Abdullah'ı kollamaya başladı. Bir mola sırasında Abdullah oradan ayrılınca, adam hemen gelerek deveye nazar etti. Biraz sonra deve hastalanıp yere düştü. O sırada Abdullah da çıkageldi. Deveyi o vaziyette görünce neler olduğunu sordu. Dediler ki: "Sen gidince hemen o adam gelip deveye nazar etti.

Hayvana bakınca o da bu hâle geldi. "
Bunun üzerine Abdullah: "O adamı bana gösterin" dedi.

Onlar da gösterdiler. Abdullah, adamın yanına varıp karşısında durdu.

Sonra şu duayı okudu:

"Allah (C. C.)'ın ismiyle hapsedenin hapsinden, Kuru taşın (Şerrinden) Yakıcı kıvılcımın (Şerrinden Allah 'c. C.)'a sığınırım).

Nazar edenin gözdeğmesi, kendi aleyhine dönsün ve en sevdiği kişinin üzerine dönsün.

Gözünü çevirip de (Sema' ya) bak! Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kez çevir de yine bak. Göz hor, Hakir, Bitkin ve ümidini kesmiş olarak tekrar sana döner. " (Bu duanın son kısmı, Mülk Suresi'nin 3. Ce 4. Ayetleridir. Bkz. Mülk, 67/3-4.) v Abdullah es-Sâcî bu duayı okuyunca gözdeğmesi kalktı.

Allah (C. C.)'ın izni ile devesi iyileşti.

PEYGAMBERİMİZİN (S. A. V.) RUKYELERİ

Buharî'nin rivayetine göre, bir gün Abdülaziz (R. A.) Hz. Sabit (R. A.) ile Enes b. Mâlik (R. A.)'ın ziyaretine gitmişlerdi.

Hz. Sabit (R. A.): "Ya Ebâ Hamza! Biraz rahatsızım" dedi.

Hz. Enes b. Mâlik (R. A.): "Senin üzerine Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimizin rukyesini okuyayım mı?" diye sordu.

Hz. Sabit (R; a.): "Oku" dedi.

Hz. Enes b. Mâlik şu rukyeyi okudu:

"Ey insanların Rabbi! Zarar ve fitneyi gider. Şifa ihsan et. Şifa verici sensin. Senden başka şifa verecek olan hiçbir kimse yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalıktan eser kalmasın. " (Buharî, Abdülaziz (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

Yine Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz hasta olan bazı ashabını eliyle sığayıp şöyle dua yapardı:

"Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Zarar ve fitneyi gider. Ona şifa ver. Şifa verici sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalıktan eser kalmasın. " (Buharî. Hz. û‚işe (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz yine şöyle buyurmuştur:

"Ey insanların Rabbi! Zarar ve fitneyi silip gider. Şifa, senin (Kudret) elindedir. Senden başka ona (Yol) açıcı yoktur. " (Buharî, Hz. û‚işe (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

UYARILAR

1) BİRİNCİ UYARI: Gözdeğmesi (Nazar) bazan insanlardan olur. Bazan da cinlerden olur.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme (R. A.)'dan rivayete göre, Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz, evinde bir kız görmüştü.

Kızın yüzünde bir değişme fark etti ve şöyle buyurdu:

"Ona rukye yapınız (Okuyup üfleyiniz). Çünkü onda gözdeğmesi (Nazar) vardır. " (Buharî ve Müslim, Ümmü Seleme (R. A.)'dan rivayet etmişlerdir.)

Hafız el-Bağavî diyor ki: "Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz nazar değmesine işaret ederken cinlerden nazar değmiş olacağını kasdetmiştir. "
Deniliyor ki: "Cinlerin nazar etmesi, mızrak ucundan daha tesirlidir. "
Şüphe yok ki, insan kirli elbiselerini değişmek için çıkardığı vakit, yahut tuvalet ihtiyacını gidermek için ya da bir başka sebeple avret yerini açtığı vakit cinlerin nazarından korunmak için dua etmelidir.

Bu da Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmekle olur.

Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Onlardan (İnsanlardan) biri helaya girdiği zaman, başka bir rivayette, elbisesini çıkarıp bir yere koyduğu zaman bismillah demesi, cinlerin gözleri ile Ademoğlunun avret mahallinin arasında bir perdedir. " (Tirmizî. Sünen'inde ve Ahmed b. Hanbel de Müsned'inde rivayet etmişlerdir.)

2) İKİNCİ UYARI: Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği sağlığı, Güzelliği, Nâli olduğu nimetler ve sair sebeplerle gözdeğmesine hazır olan kimse, daima tedbirli olmalı ve kendisini teşhir etmemelidir.

Özellikle kadınlar kendi güzelliklerini ve bilhassa kız çocuklarının güzelliklerini aşırı derecede teşhir etmemelidirler. Çünkü bunun sonucunda birçok üzücü olaylara şahit olunmaktadır.

Bu konuda şâir diyor ki:
Kemâl sahibi sevilir.

Olgunluk başta bir taçdır.

Fakat yeri gelince onu.

Nazardan koruyan ayba muhtaçtır.

Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz Esma binti Umeys (R. A.)'a hitaben şöyle buyurmuştur:

"Bana ne oluyor ki, kardeşoğullarının cisimlerini zayıf görüyorum! Yardıma muhtaç duruma gelmişler. " (Müslim, Câbir b. Abdullah (R. A.)'dan rivayet etmiştir.)

Bunlar Hz. Cafer b. Ebu Tâlib'in çocukları idiler.

Esma dedi ki: "Onların bir hastalıkları yok. Fakat onlara nazar değdi. "
Bunun üzerine Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

"(O halde) sen onlara rukye yap. (Okuyup üfle.)" (Ahmed b. Hanbel. Müsned, 3/333.)

3) ÜÇÜNCÜ UYARI: İnsanlardan bazıları rukye tedavisi (Okuyup üfleme) talep ettikleri zaman okuyan kişinin inancının sağlam olup olmadığını, Maksadını, İlmini araştırmıyorlar.

Bu sebeple de sahtekârlara, Büyücülere ve kötü maksadlı olanlara yöneliyorlar.

O bozguncular, yapıcı olmaktan çok yıkıcıdırlar.

Hatta onların içinde niceleri vardır ki, haram olan şeyleri, yahut bid'atları ya da şirk olan şeyleri insanlara emrederler. Böyle kimselerin şerlerinden muhafaza etmesini Yüce Allah (C. C.)'dan dileriz.

Rukye (Okuyup üfleme) talep eden kimseye gereken şey, dikkatli olması ve işini sağlam yapmasıdır. Yani ya kendisi okumalı, yahut da buna ehil olan imanlı ve ihlâslı kimseleri bulmalıdırlar.

Şunu da iyi bilmelidir ki; eğer şeriatın uygun gördüğü şartlar uygun olmazsa, rukye yapmak caiz olmaz.

İslâm şeriatına uygun olan şartlar şunlardır

A) Okunan şeyler, Kur'an'ı Kerim ayetleri ya da Resû»lüllah (S. A. V.) Efendimizin okuyup tavsiye buyurduğu dualar olmalıdır.

B) Ayet ve hadisler orijinal metni ile ve mânâsı bilinerek okunmalıdır.

C) Okuyanın şunu da çok iyi bilmesi gerekir ki, rukye'nin kendisi hiçbir tesir icra etmez.

Her şey Allah (C. C.)'ın takdiri ile olur.

Şifayı verecek olan da bizzat Allah (C. C.)'ın kendisidir. O, bir şeyi sebep kılmıştır.
d) Aslı esası olmayan vehimlerden ve vesveselerden kaçınarak,
Vesile olacak fiili işleyerek sonucu Allah (C. C.)'a bırakmalı ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmelidir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan şu ayetin mânâsını derin derin düşünmeliyiz:

"Ayrı ayrı kapılardan (Şehre) girin (Ki size nazar değmesin.) Yine de Allah'ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. " (Bkz. Yusuf, 12/67.)

E) Bilmelidir ki, gözdeğmesinden (Nazardan) korunmak ve onu tedavi etmek, ancak Allah (C. C.)'dan ve onun Resû»lü'nden gelen şeylerin doğruluğuna inanmakla mümkün olur.

Eğer bu konuda şüphe ve tereddütleri olursa, ilacın tesiri de azalır.
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:39:36
Nazar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Nazar Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Nazar"
Nazar duası ve heryerde dua var
Sudenaz . 22.04.2013
CEVAP YAZ
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve gönü...
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua, bunun için Allahu Teâlâ'nın Yâ Musavvîr ism-i şerîfi, 336 kere okunur. Matlubun (Sevilen kişinin) şekli tahayyül edilerek (Gözünde canlandırarak), gece kamer saatinde okunur ise istediğin adamın rüyasında görünürsün....
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yardım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden malı...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah (C. C.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teâlâ zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersl...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalıkları...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (Asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe lena...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (C. C) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her kim bu duayı tam ihlâslı bir kalp ile okur ve ardından dileğini arzu ederse o kişinin muradı kısa bir sür...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdırVe yeşf...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinden başlar ve adetin b...
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua: Altını ıslatan çocuğu ilk öncelikle bir uzmana göstermekte yarar vardır. Geceleri altını ıslatmak çoğunlukla çocuklarda görülen bir problemdir. Geceleri altını ıslatmak çocuklarda görüldüğü gibi büyük insanlarda bu...
Aileyi İkna Etme Duası
Aileyi İkna Etme Duası
Aileyi İkna Etme Duası, Öncelikle her şey gönlünüzce olsun ve istediğinize kavuşursunuz. Hayatta mutlu ve başarılı olmak için yaşadığımız sürece gayret eder ve birilerini ikna etmek için çabalarız. Bu annemiz, babamız, çocuğumuz, eşimiz veya arkadaşı...
Hapisten Kurtulma Duası
Hapisten Kurtulma Duası
Hapisten Kurtulma Duası, Hapiste olan kişinin en büyük hayali hapisten kurtulmaktır. Bir yere kapatılmak, hapsedilmek insana dünyanın en zor sıkıntısıdır. Hapse giren kişinin en büyük hayali oradan bir an önce kurtulmaktır bu da hapiste bulunan kişiy...

 

Şans Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Sivilce Duası
52 Gece Duası
Kuduriye Duası
Saç Duası
Adet Olmak İçin Dua
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Hapisten Kurtulma Duası
Miftahul Cennet Duası
Güzel Görünme Duası
Sigarayı Bırakma Duası
Öksürük İçin Dua
Boy Uzaması İçin Dua
Cesaret Duası
Barışmak İçin Dua
Küsleri Barıştırma Duası
Boşanma Duası
Güç Duası
Ramazan Duası
Vaaz Bitirme Duası
Gelin Duası
Ferec Duası
Nübüvvet Duası
Nasip Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Kıskançlık Duası
Popüler İçerik
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul  Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır.  Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. y...
Güzel Görünme Duası
Güzel Görünme Duası
Güzel Görünme Duası, Dua yaratıcı kudretten bir istediğin yerine gelmesi amacıyla yakarış veya ibadet şeklidir. Allah teala insanı yaratmış, ancak onu...
Sigarayı Bırakma Duası
Sigarayı Bırakma Duası
Sigarayı bıraktırma duası, sigarayı bırakmak isteyenlere Allah’ın da (c.c.) yardımıyla çok insana sigarayı bırakmalarına vesile olmuştur. Çağımızın ...
Öksürük İçin Dua
Öksürük İçin Dua
Öksürük için dua, öksürük büyük veya küçük herkes de görülen bilen boğaz sorunudur. Öyle ki bazı kişileri öksürük hastanelik edecek duruma kadar gö...
Boy Uzaması İçin Dua
Boy Uzaması İçin Dua
Boy Uzaması İçin Dua, Başımız her dara girdiğinde, her sıkıntımızda, her derdimizde, her halimizle, gücünün yettiği veya yetmediği şeyleri Allah'tan d...
Cesaret Duası
Cesaret Duası
Cesaret duası, Aşağıda vermiş olduğumuz cesaret dualarını her kim zikrederse kişiye kuvvet, cesaret gelir. Karşısına çıkan hiç bir şeyden korkmaz hale...
Barışmak İçin Dua
Barışmak İçin Dua
Barışmak İçin Dua, Kalbimizden geçen tüm dileklerimizin gerçekleşeceğini Kur'an-ı Kerimde geçen ayetlerin içeriği belirtmekte ve Allah'ın isimlerinin ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Şans Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Sivilce Duası
Nolur Dua Edin
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Nolur Dua Edin
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024