Yardım DuasıYardım Duası, Dua, her insan için bir sığınaktır. Dua, ihtiyacın anahtarıdır. Allah-u Zülcelal, kullarının kendisine dua etmelerini, ihtiyaçlarını arzetmelerini çok sevmektedir. Onun için bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; "Bana dua edin, kabul edeyim." Duyguların ve taleplerin ses olup Hak katına ulaşmasıdır dua. Dua etmek insanın acizliğini kabul edip yöneldiği kapının büyüklüğünün farkına varmasıdır. O kapıdır ki korku ve ümit bir arada bulunur. Büküktür boyun bu kapıya yönelişte. Tüm kibrini ve "ben"ini bir kenara bırakan insan, tevazusunu sırtına alır ve kapıya varır. Hak kapısına varan insan, ruhunu açar ve içini döker. Dünyaya gönderiliş gayesi hakikatin neşri olan Efendimiz (sas), vazifesini eda ederken Rabbine sığınmış, ne dilerse O'ndan dilemiş, lütfüne de kahrına da hoş nazar etmiştir.

O, Fetih ismi ile kalpleri evirip çeviren Yüce Yaratıcı'dan Hadi ismi ile hidayet dilemiş ve Gafur ismi ile ümmetini affetmesini istemiştir. "Ya Rabbi, bilselerdi yapmazlardı." diye dua, dua yakarmış ümmeti için nurlu gözlerinden yaşlar akıtmıştır.Kuran'a göre dua etmek, Allah'a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Şimdi Allah'ın sıfatlarını bir düşünelim. O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen, işitendir...İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah'tan gizli kalmaz. O halde samimi olarak Allah'tan bir istekte bulunmak için insanın sadece düşünmesi bile yetmektedir. İşte Allah'a ulaşmak bu denli kolaydır. Dualar ihtiyacın olduğunda sana yetişsin. Ne zaman zor durumda kalırsan...Ne zaman bir yardıma ihtiyacın olduğunda...oku.

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır. Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz'in (SAV) Ayet-el Kürsi'de bulunan "Ya Hayyu-Ya Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azam olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah'ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin isimle zikret" buyurmaktadır.

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor; "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki; "Allah-u Teala hazretleri şöyle seslenir; Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!" Hz. Muaz (radıyallahu anh) anlatıyor; "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki; "Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin."

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'den rivayet edilmiştir. şöyle buyuruyor;

"Cebrail bana dedi ki;

"Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak hasreder. Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve mahlukattan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder.

Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.

Hazreti Ali (k.v.) buyuruyor ki;

"Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım." Kim ki Fatiha'yı, ihlas suresini, Kafirun, Felak ve Nas suresini üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden emin kılar ve bütün isteklerini verir.

Kim ki olduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa, Allah Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.

Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de ihlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur, biz burada kısa olarak zikrettik.

Kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur. Bu kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür.

Ve Dua Şöyle Okunur;

"Bismillahirrahmanirrahim"

La ilahe illellahül melikül hakkul Mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

Yardım Duası

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala külle şey'in kadir.

Ve bihi nesteinü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illellahü şükran li ni'metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.. Es'elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab. Ve bikakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab. Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab. Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab. Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab. Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab. Ve bikakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab. Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab. Ve bihakkismikeila münteha rahmetika ala ibadike aleyke ya rab. Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahüme fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismaüle fe necceytehü minezzebni aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi deake bihi ya'kubü fe ra.dedte aleyhi yusufe aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a'taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab. Ve hakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadatke bihi asiyetümraetü fir'avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.  

Ve bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. İnneke entel kerimül kebirü. Hasbünellahü ve ni'mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Yardım Duasının Türkçe Anlamı

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka ilah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır. Ey Allah'ım! Ya Rabbi! "Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen onu Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine ,

Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed (SAV) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine, senden istiyorum.

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah eter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Yayınlanma Tarihi : 26.3.2014 22:29:21

Yardım Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

7 Yorum Yapılmış "Yardım Duası"

hilal

Cevap Sayısı: 0
Kenzul arş duası. Rabbim cumlemizin duasını bu güzel duayla birlikte kabul etsin ve yeryüzündeki zulüm gören bütün din kardeşlerimize de yardım etsin

2017-09-06

Kullanıcı oyu: 4,5

Yusein

Cevap Sayısı: 0
Allah kabul ersin bu duayi

2017-04-22

Kullanıcı oyu: 4,5

Atilla

Cevap Sayısı: 0
Cok guzel bir dua allah razi olsun

2017-03-26

Kullanıcı oyu: 4,5

Valida

Cevap Sayısı: 0
Bu duayi gunde kac kez okumamiz gerekir?

2016-07-13

Kullanıcı oyu: 4,5

Seymus

Cevap Sayısı: 0
İnşalah okuduğum dua bana yardımcı olur ve herkese karşı arkasını dönmez

2016-01-10

Kullanıcı oyu: 4,5

anıl

Cevap Sayısı: 1
zor zamanlarımda okudum cok faydasını gördüm umarım sizde görürsünüz

2015-01-08

Kullanıcı oyu: 4,5

Şule

Cevap Sayısı: 0
Allah kendine yakın olan büyük kullarının isimleri ile bizlerden yardımlarını esirgemez inşallah .

2014-05-26

Kullanıcı oyu: 4,5
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017