Devri Ala DuasıDevri ala duası, İçerisinde ayetlerin yer aldığı bir duadır. Bu dua her ne niyet için okunur ise hiç şüphesiz kabul olacaktır. Pek çok faydası olan bu duayı ihlaslı bir kalp ile okumak gerekir. İnsanlar arası muhabbet için, yoksulluk için veya eşler arasında olan kavga gibi durumlar da okunmasında fayda vardır. 

Devri Ala Duası

 • Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” (Fatiha/1)
 • Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû’el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllah(Kefh/39)
 • Ve esbül a’leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î “Vea’tesımû bihablîllâhi” (Alî imrân/103)
 • Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a’leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i’zz-î a’zamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi” (Araf/26)
 • Ve ei’znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î “Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi” (Bakara/102)
 • Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ a’leyye “Ahâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllâh” (Yusuf/107)
 • Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a’bîdîke-zzâlimin el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a’lâ semî’hî ve kalbihî ve cea’le a’lâ basarihî ğişâveten “Femen yehdîyhî min ba’dillâh” (Casiye/23)
 • Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa’te mekr-îhîm vardudhûm a’nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î “Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâh” (Kasas/81)
 • Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î “Akbil velâ tehaf,inneke minel’âminîne bi fadzlîllâhi”. (Kasas/31)
 • Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î “Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû,velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn” (En’am/45)
 • Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü’min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î “Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fil’âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh” (Yunus/64)
 • Ve tevvicnî Yâ A’zîm,Yâ Muiz’zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i’zz-i a’zamet-î “Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn’el İ’zzete lillâhi” (Yunus/65)
 • Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila’t-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î “Felemmâ ra’eynehû ekbernehû ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi” (Yusuf/31)
 • Ve elki Yâ A’zîz,Yâ Vedûd,a’leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü i’bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea’zzeti ve-l meveddeti min ta’tîf-î teltîf-î te’lîf-î “Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh” (Bakara/165)
 • Ve Azhir a’leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr’ü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a’lâl mü’minîne ei’zzetin a’lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi” (Maide/45)
 • Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh” (ÂL-î imrân/20)
 • Ve cemmil’nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti ve’l berâti “Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
 • Bi rikkat-î ra’fet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülû
  Devri Ala Duası

  dühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
 • Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti ve’l mena’ti min be’si ve ceberût’î i’zzet’i “Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi” (Enfâl/10)
 • Ve edim a’leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet’e meserret’i “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâ’hâ/25-26)
 • Biletâif’î a’vâtif’i “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
 • Ve beşâirî “Yevmeizin yefreh’ul mü’minûne bi nasr’îllâh” (Rum/4,5)
 • Ve enzil’illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy’el îmâne ve’l itminâne vessekînete liekûne min’ellezîne âmenû “Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr’îllâh” (Ra’d/ 28)
 • Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarra’ü bi sebât’i yakîn’î temkîn’î “Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi’iznîllâh” (Bakara/249)
 • Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû mua’kibâtün min beyn’î yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
 • Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
 • Vensurnî Yâ ni’mel Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr,a’lâ a’dâî nasr’ellezî kîle lehû “E’tet’tehizünâ hüzûven kâle e’ûzu billâh” (Bakara/67)
 • Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te’yîd’î Nebiyy’ike Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem el-mueyyedi bi’ta’zîz’î tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh” (Fetih/8-9)
 • Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a’vâid’i fevâid’i “Lev enzelnâ haz’el Kur’ane a’la cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâhi” (Haşr/21)
 • Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
 • Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A’lîy,bil’vilâyeti vel i’nâyeti verriâ’yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ’d-î imdâd-î “Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
 • Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ’deti ves’siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i’nde Rasûlûllâh ve tub a’leyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ‘ellezîne “İzâ fea’lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
 • Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet’et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A’leyhi ve Selleme haysu kulte “Fea’lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
 • Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn’î hâtımet’ennâcîne ver râcîne “Kul yâ i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh” (Zümer/53)
 • 35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a’dn’ın yui’ddet lil muttekîn “Da’vâhum fihâ subhâneke’llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn” (Yunus/10)

Duanın Sonunda

 • Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
 • Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
 • Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
 • Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu ’lâ Seyyidinâ Muhammedin ve ’lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran

Yayınlanma Tarihi : 27.7.2015 01:45:48

Devri Ala Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Devri Ala Duası"

cenk

Cevap Sayısı: 0
ayet ve okunan hizip arasındaki bağlantı olduğunumu düşünmeliyiz ,saygılar

2017-07-01

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Salatı Tefriciye Duası

Salatı Tefriciye Duası, Allah-u Tealanın yarattıkları arasında hiç şüphesiz ki, Peygamber efendimizden daha sevgili hiç bir şey ve kimse yoktur. Bu nedenle Allah-u Tealanın peygamber efendimize salat ve selam getirildikten sonra e...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Orucun Mekruhları

Orucun mekruhları nelerdir? Mekruh, yapılması din açısından doğru bulunmayan, yapılmaması yapılmasından daha doğru olan davranışlardır. Msem yapılmaması gereken durumlara mekruh deniyor. O zaman orucun mekruhlarından anlayacağımız...

Baş Ağrısı Duası

Baş Ağrısı Duası, Ah gözyaşına kıyamadığımız Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah'ım! hastalıklarımıza şifa ver! "Ve iza meridtü fehüve yeşfin." Hastalığımda bana şifa veren Allah'tır. "Kur'an-ı ke...

Boy Uzatma Duası

Boy Uzatma Duası, başımıza ne zaman bir sıkıntı geldiğinde, ne zaman dertlenip dara düştüğümüzde, çıkış yolu bulamadığımız zaman insanoğlunun gücünün yetmediği şeyleri yüce Allah'tan istemesidir. Biz insanların vücudunda ki her de...

11 Adım Duası

11 Adım Duası, Çok etkili bir dua olduğu halde yanlış okunduğu zaman hiç bir tesir gücü kalmayan özel dualardan biri olarak bilinir. Ya birini kendine aşık etmek için yada giden terk eden sevgiliyi geri döndürmek için kullanılır....
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017