Devri Ala Duası

Devri Ala Duası

Devri ala duası, İçerisinde ayetlerin yer aldığı bir duadır. Bu dua her ne niyet için okunur ise hiç şüphesiz kabul olacaktır. Pek çok faydası olan bu duayı ihlaslı bir kalp ile okumak gerekir. İnsanlar arası muhabbet için, yoksulluk için veya eşler arasında olan kavga gibi durumlar da okunmasında fayda vardır.

Devri Ala Duası

 • Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” (Fatiha/1)
 • Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû’el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî” (Kefh/39)
 • Ve esbül a’leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î “Vea’tesımû bihablîllâhi” (Alî imrân/103)
 • Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a’leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i’zz-î a’zamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi” (Araf/26)
 • Ve ei’znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î “Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi” (Bakara/102)
 • Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ a’leyye “Ahâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllâh” (Yusuf/107)
 • Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a’bîdîke-zzâlimin el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a’lâ semî’hî ve kalbihî ve cea’le a’lâ basarihî ğişâveten “Femen yehdîyhî min ba’dillâh” (Casiye/23)
 • Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa’te mekr-îhîm vardudhûm a’nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î “Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâh” (Kasas/81)
 • Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î “Akbil velâ tehaf,inneke minel’âminîne bi fadzlîllâhi”. (Kasas/31)
 • Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î “Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû,velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn” (En’am/45)
 • Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü’min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î “Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fil’âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh” (Yunus/64)
 • Ve tevvicnî Yâ A’zîm,Yâ Muiz’zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i’zz-i a’zamet-î “Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn’el İ’zzete lillâhi” (Yunus/65)
 • Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila’t-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î “Felemmâ ra’eynehû ekbernehû ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi” (Yusuf/31)
 • Ve elki Yâ A’zîz,Yâ Vedûd,a’leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü i’bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea’zzeti ve-l meveddeti min ta’tîf-î teltîf-î te’lîf-î “Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh” (Bakara/165)
 • Ve Azhir a’leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr’ü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a’lâl mü’minîne ei’zzetin a’lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi” (Maide/45)
 • Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh” (ÂL-î imrân/20)
 • Ve cemmil’nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti ve’l berâti “Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
 • Bi rikkat-î ra’fet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
 • Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti ve’l mena’ti min be’si ve ceberût’î i’zzet’i “Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi” (Enfâl/10)
 • Ve edim a’leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet’e meserret’i “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâ’hâ/25-26)
 • Biletâif’î a’vâtif’i “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
 • Ve beşâirî “Yevmeizin yefreh’ul mü’minûne bi nasr’îllâh” (Rum/4,5)
 • Ve enzil’illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy’el îmâne ve’l itminâne vessekînete liekûne min’ellezîne âmenû “Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr’îllâh” (Ra’d/ 28)
 • Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarra’ü bi sebât’i yakîn’î temkîn’î “Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi’iznîllâh” (Bakara/249)
 • Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû mua’kibâtün min beyn’î yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
 • Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
 • Vensurnî Yâ ni’mel Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr,a’lâ a’dâî nasr’ellezî kîle lehû “E’tet’tehizünâ hüzûven kâle e’ûzu billâh” (Bakara/67)
 • Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te’yîd’î Nebiyy’ike Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem el-mueyyedi bi’ta’zîz’î tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh” (Fetih/8-9)
 • Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a’vâid’i fevâid’i “Lev enzelnâ haz’el Kur’ane a’la cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâhi” (Haşr/21)
 • Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
 • Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A’lîy,bil’vilâyeti vel i’nâyeti verriâ’yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ’d-î imdâd-î “Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
 • Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ’deti ves’siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i’nde Rasûlûllâh ve tub a’leyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ‘ellezîne “İzâ fea’lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
 • Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet’et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A’leyhi ve Selleme haysu kulte “Fea’lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
 • Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn’î hâtımet’ennâcîne ver râcîne “Kul yâ i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh” (Zümer/53)
 • 35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a’dn’ın yui’ddet lil muttekîn “Da’vâhum fihâ subhâneke’llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn” (Yunus/10)

Duanın Sonunda

 • Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
 • Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
 • Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
 • Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu ’lâ Seyyidinâ Muhammedin ve ’lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran
Son Güncelleme : 26.01.2021 07:36:45
Devri Ala Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Devri Ala Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Devri Ala Duası"
ayet ve okunan hizip arasındaki bağlantı olduğunumu düşünmeliyiz ,saygılar
Cenk . 01.07.2017
CEVAP YAZ
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022