Devri Ala Duası

Devri Ala Duası

Devri ala duası, İçerisinde ayetlerin yer aldığı bir duadır. Bu dua her ne niyet için okunur ise hiç şüphesiz kabul olacaktır. Pek çok faydası olan bu duayı ihlaslı bir kalp ile okumak gerekir. İnsanlar arası muhabbet için, yoksulluk için veya eşler arasında olan kavga gibi durumlar da okunmasında fayda vardır.

Devri Ala Duası

 • Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” (Fatiha/1)
 • Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû’el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî” (Kefh/39)
 • Ve esbül a’leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î “Vea’tesımû bihablîllâhi” (Alî imrân/103)
 • Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a’leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i’zz-î a’zamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi” (Araf/26)
 • Ve ei’znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î “Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi” (Bakara/102)
 • Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ a’leyye “Ahâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllâh” (Yusuf/107)
 • Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a’bîdîke-zzâlimin el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a’lâ semî’hî ve kalbihî ve cea’le a’lâ basarihî ğişâveten “Femen yehdîyhî min ba’dillâh” (Casiye/23)
 • Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa’te mekr-îhîm vardudhûm a’nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î “Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâh” (Kasas/81)
 • Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î “Akbil velâ tehaf,inneke minel’âminîne bi fadzlîllâhi”. (Kasas/31)
 • Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î “Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû,velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn” (En’am/45)
 • Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü’min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î “Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fil’âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh” (Yunus/64)
 • Ve tevvicnî Yâ A’zîm,Yâ Muiz’zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i’zz-i a’zamet-î “Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn’el İ’zzete lillâhi” (Yunus/65)
 • Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila’t-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î “Felemmâ ra’eynehû ekbernehû ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi” (Yusuf/31)
 • Ve elki Yâ A’zîz,Yâ Vedûd,a’leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü i’bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea’zzeti ve-l meveddeti min ta’tîf-î teltîf-î te’lîf-î “Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh” (Bakara/165)
 • Ve Azhir a’leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr’ü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a’lâl mü’minîne ei’zzetin a’lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi” (Maide/45)
 • Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh” (ÂL-î imrân/20)
 • Ve cemmil’nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti ve’l berâti “Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
 • Bi rikkat-î ra’fet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
 • Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti ve’l mena’ti min be’si ve ceberût’î i’zzet’i “Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi” (Enfâl/10)
 • Ve edim a’leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet’e meserret’i “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâ’hâ/25-26)
 • Biletâif’î a’vâtif’i “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
 • Ve beşâirî “Yevmeizin yefreh’ul mü’minûne bi nasr’îllâh” (Rum/4,5)
 • Ve enzil’illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy’el îmâne ve’l itminâne vessekînete liekûne min’ellezîne âmenû “Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr’îllâh” (Ra’d/ 28)
 • Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarra’ü bi sebât’i yakîn’î temkîn’î “Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi’iznîllâh” (Bakara/249)
 • Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû mua’kibâtün min beyn’î yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
 • Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
 • Vensurnî Yâ ni’mel Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr,a’lâ a’dâî nasr’ellezî kîle lehû “E’tet’tehizünâ hüzûven kâle e’ûzu billâh” (Bakara/67)
 • Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te’yîd’î Nebiyy’ike Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem el-mueyyedi bi’ta’zîz’î tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh” (Fetih/8-9)
 • Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a’vâid’i fevâid’i “Lev enzelnâ haz’el Kur’ane a’la cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâhi” (Haşr/21)
 • Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
 • Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A’lîy,bil’vilâyeti vel i’nâyeti verriâ’yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ’d-î imdâd-î “Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
 • Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ’deti ves’siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i’nde Rasûlûllâh ve tub a’leyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ‘ellezîne “İzâ fea’lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
 • Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet’et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A’leyhi ve Selleme haysu kulte “Fea’lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
 • Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn’î hâtımet’ennâcîne ver râcîne “Kul yâ i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh” (Zümer/53)
 • 35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a’dn’ın yui’ddet lil muttekîn “Da’vâhum fihâ subhâneke’llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn” (Yunus/10)

Duanın Sonunda

 • Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
 • Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
 • Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
 • Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu ’lâ Seyyidinâ Muhammedin ve ’lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran
Son Güncelleme : 26.01.2021 07:36:45
Devri Ala Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Devri Ala Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Devri Ala Duası"
ayet ve okunan hizip arasındaki bağlantı olduğunumu düşünmeliyiz ,saygılar
Cenk . 01.07.2017
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021