Ramazan Duası

Ramazan Duası

Ramazan Duası, Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan biridir. Özellikle ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu önemli bir aydır. Böyle güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar kazanılmalıdır. Bunun için tabi öncelikle günahların af olunması istemeli ve ardından âlemlerin Rabbi olan yüce Mevla'dan bağışlamayı dilemek gerekir.

Ramazan Duası ve Anlamı

 • Allâhümme inni es’elüke bismikel Hüsna
 • Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh
 • Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an
 • Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym
 • Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
 • Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
 • Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm
 • Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz
 • Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
 • Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
 • Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
 • Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram
 • Yâ Bâriül Musavvir
 • Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
 • Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd
 • Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
 • Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
 • Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
 • Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
 • Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
 • Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
 • Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase
 • Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
 • Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr
 • Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
 • Yâ Vâris, ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard
 • Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
 • Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd
 • Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
 • Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
 • Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
 • Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
 • Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
 • Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ
 • Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl
 • Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
 • Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
 • Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
 • Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
 • Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
 • Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
 • Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr
 • Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
 • Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk
 • Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
 • Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş
 • Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
 • Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
 • Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
 • Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
 • Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr
 • Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
 • Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn
 • Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
 • Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
 • Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
 • Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
 • Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ
 • Y Bedi, bediy’as semâvâti vel ard
 • Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
 • Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym
 • Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt
 • Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
 • Yâ Samed, Allâhüs samed
 • Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba
 • Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
 • Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma
 • Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
 • Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
 • Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
 • Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
 • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

Ramazan Duası Anlamı

 • Ey Rabbim!
 • Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
 • Ey Rabbim senden başka ilah yoktur
 • Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin.
 • Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.
 • Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin.
 • Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
 • Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır.
 • Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
 • Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir
 • Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir
 • Ey şekil veren Allah'ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin.
 • Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah'ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!
 • Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!
 • Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur.
 • Hay ve Kayyum olan Allah'ım!
 • Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim!
 • Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim!
 • Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin
 • Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen Aziz olansın.
 • Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah'ım! Sen muktedirsin
 • Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.
 • Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen dirilteceksin.
 • Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin
 • Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin
 • Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin
 • Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü bilen sensin
 • Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah'ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin.
 • Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin
 • Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin
 • Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle Rabbim!
 • Ey her şeyin dayanağı olan Allah'ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen yetersin.
 • Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen kefilsin.
 • Ey bakıp gözeten Allah'ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek sensin.
 • Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.
 • Ey her şeyi ve Âlemleri terbiye eden ancak Sen’sin
 • Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin.
 • Ey yoktan var eden Allah'ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.
 • Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda bulanan o kullarını mutlaka seversin
 • Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.
 • Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.
 • Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.
 • Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.
 • Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.
 • Ey Hakk olan Allah'ım! Ey Melik olan Allah'ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek sensin.
 • Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah'ım
 • Ey tek olan Allah'ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin.
 • Ey günahları af edip bağışlayan Allah'ım! Sen affedenlerin en hayırlısısın.
 • Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!
 • Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah'ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin.
 • Ey Baki olan Allah'ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin.
 • Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah'ım! Tek olan sadece sensin.
 • Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah'ım! Rızk veren yalnız sensin.
 • Ey herkese yol gösteren Allah'ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru yola gösterecek olan sensin.
 • Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin.
 • Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de bilen sensin.
 • Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin.
 • Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin.
 • Ey hükmün sahibi olan Allah'ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin.
 • Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah'ım! Herkesin hesabını en iyi bilen tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.
 • Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah'ım! Sen ne güzel bir Mevlasın
 • Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elindedir.
 • Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah'ım! Kulları öldürmek de yalnız sensin kudret elindedir.
 • Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.
 • Ey zatı ile kaim olan Allah'ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin eşin ve hiç bir benzerin yoktur
 • Ey misli olmayan Allah'ım! Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın.
 • Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.

Son Güncelleme : 04.05.2021 04:03:19
Ramazan Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Ramazan Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

6 Yorum Yapılmış "Ramazan Duası"
Ramazan Duasını okuyordum sabah Namazından sonra Türkçe mealini merak etmekteyim bu sabah internette açıklamasını bulunca çok sevindim ve okuduğum Arapça Ramazan Duasını anlamını da öğrendim Allah Razi Olsun sizlerden. Hayirli Ramazanlar
Muazzez Unal . 03.05.2021 05:58:25
CEVAP YAZ
Burada verdiğiniz duaların kaynaklarını da verirseniz daha iyi olur.
İrfan Görür . 24.04.2021 01:31:49
CEVAP YAZ
Allah razı olsun hem Türkçe mealini hemde arapcasını okudum ruhum şifa buldu bir ay boyunca her gün okuyacağım şu mubarek ayda ne okursak faydası bizlere dunyamız dualar ile ayakta duruyor elhamdülilllah.
Şule Adalca . 20.04.2021 13:17:23
CEVAP YAZ
SAYENİZDE TÜRKÇE RAMAZAN DUASINI OKUYUP ANLADIM VESİLE OLANLAR ADA DUADAN NASİPLENSİN ALLAH KABUL ETSİN
Halil Dökmen . 15.05.2018
CEVAP YAZ
Başlarına nokta yerine rakamla sıralansa sevinirim
Naime . 02.06.2017
CEVAP YAZ
Anlamı çok güzel bir dua sadece ramazan ayında değil her zaman okunmalı
Elif . 02.06.2017
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021